ဒီမိုကရေစီနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းနိုင်ငံတော်

ဆင့္ကဲတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာပ

ဆင္းရဲမႈအေထာက္ပံ့ခံ မွ လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္ သို႔

Suppeservering for vanføre, 1905, (Oslo Museum, fotograf: Anders Beer Wilse)

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ေနာ္ေဝအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ေနရေသာ လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္၏ သမိုင္းကိုျပန္ၾကည့္လွ်င္ သက္တမ္းႏုနယ္ေသးေသာ စနစ္တခုျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရမည္။
ေနာ္ေဝလူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္သည္ အားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။ လူမႈဖူလံုေရးခံစားခြင့္ အားလံုးကုိ ႏိုင္ငံတြင္းေနထိုင္သူတိုင္း ခံစားခြင့္႐ွိသည္။ လြန္ခဲေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ ကာလက ဤသို႔မဟုတ္ေပ။ ထိုစဥ္က လူမႈေထာက္ပံ့ေရးႏိုင္ငံ ဟုေခၚႏိုင္ေသာ စနစ္တခုျဖစ္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕တဲ့ဆံုးႏွင့္ အဆင္းရဲဆံုးသူမ်ားသာ အစိုးရထံမွ အကူအညီရခဲ့ၿပီး ေဒသအလိုက္လည္း ေပးသည့္အကူအညီခ်င္း မ်ားစြာကြာျခားခဲ့သည္။

လူမႈဖူလံုေရးခံစားခြင့္အမ်ားစုသည္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းသာ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ဒုတိယကမ ၻာစစ္မတိုင္မီက စတင္ခဲ့ၿပီး က်န္အမ်ားစုမွာ ထိုသည့္ေနာက္မွ ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လူမႈဖူလံုေရးခံစားခြင့္တခုမွာ ကာလၾကာ႐ွည္စြာကတည္းက ႐ွိလာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ – ကေလးတိုင္းအခမဲ့ ေက်ာင္းေနခြင့္ရခဲ့သည္မွာ ၁၇၃၉ ခုႏွစ္ကတည္းကျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕လူမႈခံစားခြင့္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အလုပ္သမားမ်ားက ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾက၍ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ – ၇ဝ တေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူမႈဖူလံုေရးအတြက္ တာဝန္႐ွိသည္ ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရး တစိတ္တဝမ္းတည္းညီညြတ္မႈ ႐ွိလာခဲ့ၾကသည္။

Slumsøster hos den syke, 1908 Arbeidsstue for barn, ca 1920 Frelsesarmeens suppekjøkken for uteliggere, 1920 Kø ved Christiania Dampkjøkken, 1903 Arbeidsstue for barn (1920)

အခ်က္အလက္

သမိုင္း တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ

  • ၁၉ဝ၉ – က်န္းမာေရး အာမခံဥပေဒ
  • ၁၉၁၅ – အလုပ္ခ်ိန္ကန္႔သတ္မႈ ဥပေဒ (အမ်ားဆံုး တရက္လွ်င္ ၁ဝ နာရီ ႏွင့္ တပတ္လွ်င္ ၅၄ နာရီ)
  • ၁၉၃၅ – အလုပ္လက္မဲ့ကာလ ဖူလံုေရးစရိတ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ
  • ၁၉၃၇ – အလုပ္သမား ေကာင္းက်ဳိးေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး ဆိုင္ရာဥပေဒ (လစာမပ်က္ အားလပ္ရက္႐ွည္ ၉ ရက္ခံစားခြင့္ ပါဝင္သည္)
  • ၁၉၄၆ – ကေလးဖူလံုေရးစရိိတ္ ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးသည္
  • ၁၉၅၆ – အားလံုးအတြက္ နာမက်န္းခ်ိန္ ဖူလံုေရးစရိိ္တ္
  • ၁၉၅၇ – လုပ္ခြင္ထိခိုက္မႈ ဖူလံုေရးစရိတ္ ႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အို ဖူလံုေရးစရိတ္
  • ၁၉၆ဝ – မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ဖူလံုေရးစရိ္တ္
  • ၁၉၆၅ – မုဆိုးမႏွင့္ မိခင္ဖူလံုေရးစရိတ္
  • ၁၉၆၇ – လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒ