ولسواکي (دیموکراسي) او د هوساینې (رفاه) ټولنه

تاریخي پرمختګ

له غریبۍ څخه د هوساینې تر ټولنې

Suppeservering for vanføre, 1905, (Oslo Museum, fotograf: Anders Beer Wilse)

د هوساینې کومه ټولنه چې مونږ اوسمهال په ناروې کې پېژنو، له تاریخي پلوه یو ځوان سیستم دی.
۱۰۰ کاله وړاندې داسې نه وو. هغه مهال یو سیستم شتون درلود چې د ټولنېزې مرستې دولت (sosialhjelpsstaten) ورته ویلای شو. یواځې تر ټولو بې وسه او بې وزله خلکو له دولت څخه مرسته ترلاسه کولای شوه او یادې مرستې له یوې سیمې څخه تر بلې سیمې پورې توپیر درلود.

د هوساینې ډیرې ښېګڼې/مرستې په تدریجي توګه منځ ته راغلي دي. ځینې ښېګنې له دویمې نړیوالې جګړې څخه د مخه (۱۹۴۰-۱۹۴۵) منځ ته راغلي دي خو، ډیرې ښېګڼې وروسته منځ ته راغلي دي.

خو د هوساینې یوه ښېګڼه په ناروې کې لرغونی دود لري: ماشومان له ۱۷۳۹ کال څخه را په دې خوا په وړیا توګه ښوونځي ته تللي دي!

ډیرې دغه ښېګڼې د کارګرانو د هلو ځلو په پایله کې منځ ته راغلي دي. په وروستیو ۶۰-۷۰ کلونو کې په نسبي توګه پراخه سیاسي موافقه شتون لري، چې دولت د وګړو د هوساینې (رفاه) د تامینولو مسؤلیت لري.

Slumsøster hos den syke, 1908 Arbeidsstue for barn, ca 1920 Frelsesarmeens suppekjøkken for uteliggere, 1920 له کریستانیا د بخار له پخلنځي سره د خلکو کتار، ۱۹۰۳ Arbeidsstue for barn (1920)

معلومات

پرمختګ

  • ۱۹۰۹: د ناروغۍ د بیمې قانون
  • ۱۹۱۵: د کار د وخت قانون (د ورځې لس او د میاشتې ۵۴ ساعتونه)
  • ۱۹۳۵: د بې کارۍ د مالي مرستې قانون
  • ۱۹۳۷: د کارګرانو د خوندي ساتنې قانون (د نورو شیانو سربېره له معاش سره نهه ورځې رخصتي)
  • ۱۹۴۶: د ماشومانو میاشتنې مالي مرسته منځ ته راځي
  • ۱۹۵۶: د ټولو لپاره د ناروغۍ مالي مرسته
  • ۱۹۵۷: د کار په ځای کې د ژوبلېدو او تقاعد مالي مرسته
  • ۱۹۶۰: د معیوبۍ مالي مرسته
  • د۱۹۶۵: د کونډتوب او مور مالي مرسته
  • ۹۶۷: د ملي بیمې قانون