ደሞክራሲን ድሕንነት ሕብረተሰብን

ታሪኻዊ ምዕባለ

ካብ ካዝና ድኻታት ናብ ድሕንነታዊ ሕብረተሰብ

Suppeservering for vanføre, 1905, (Oslo Museum, fotograf: Anders Beer Wilse)

ስርዓተ ድሕንነት ኖርወይ ሎሚ ንህዝቢ ብምሉኡ እዩ ዘገልግል።
100 ዓመት ይገብር ከምዚ ኣይነበረን። ሽዑ መንግስታዊ ናብዮት እዩ ዝበሃል ኔሩ። ናይ መጨረስታ ውጹዓትን ድኻታትን ጥራሕ እዩ ካብ መንግስቲ ሓገዝ ዝግበረሎም ኔሩ፣ እቲ ዝወሃብ ሓገዝ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ፍልልይ ኔሩዎ።

መብዛሕትኡ ዘሎ ረብሓታት ድሕንነት ቀስ ብቐስ ዝመጸ እዩ። ገሊኡ ረብሓታት ቅድሚ ካልኣይ ኲናት ዓለም(1940-1945)፣ ዝበዝሐ ረብሓታት ግን ድሕሪኡ እዩ መጺኡ።

ሓደ ረብሓ ድሕንነት ነዊሕ ታሪኽ ዘለዎ ኣሎ። ቆልዑ ካብ 1739 ኣትሒዞም ቤት ትምህርቲ ብነጻ እዮም ዝመሃሩ ዘለዉ!

ብዙሕ ካብዚ ረብሓታት ሰራሕተኛታት ተቓሊሶም ዘምጽእዎ እዩ። ዝሓለፋ 60-70 ዓመታት ብተዛማዲ ስፍሕ ዝበለ ፖለቲካዊ ስምምዕ ጸኒሑ ድሕንነት ህዝቢ ምውሓስ ሓላፍነት መንግስቲ ከምዝኾነ።

Slumsøster hos den syke, 1908 Arbeidsstue for barn, ca 1920 Frelsesarmeens suppekjøkken for uteliggere, 1920 Kø ved Christiania Dampkjøkken, 1903 Arbeidsstue for barn (1920)

ጭብጢ

ምዕባለ

  • 1909: ሕጊ ብዛዕባ ውሕስነት ሕማም
  • 1915: ሕጊ ብዛዕባ ግዜ ስራሕ (እንተ በዝሐ ዓሰርተ ሰዓት ኣብ መዓልቲ ወይ 54 ሰዓት ኣብ ሰሙን)
  • 1935: ሕጊ ብዛዕባ ውሕስነት ስራሕ ኣልቦነት
  • 1937: ሕጊ ብዛዕባ ምክልኻል ሰራሕተኛ (ትሽዓተ መዓልቲ እናተኸፍለካ ዕረፍቲ ምውሳድ)
  • 1946: ሓገዝ ቆልዓ ተኣታትዩ
  • 1956: ውሕስነት ሕማም ንኹሉ
  • 1957: ውሕስነት መጉዳእቲን ውሕስነት ኣረገውቲን
  • 1960: ውሕስነት ኣካለስንኩልነት
  • 1965: ውሕስነት መበለትን ኣዴታትን
  • 1967: ሕጊ ብዛዕባ ውሕስነት ህዝቢ