Chế độ dân chu xã hội phúc lợi

Lịch sử phát triển

Từ quỹ nghèo đói đến xã hội phúc lợi

Suppeservering for vanføre, 1905, (Oslo Museum, fotograf: Anders Beer Wilse)

Xã hội phúc lợi như chúng ta biết đến tại Na uy hiện nay là một hệ thống non trẻ dưới ánh mắt lịch sử. 100 năm về trước thì không được như vậy. Khi đó có một hệ thống mà chúng ta có thể gọi là nhà nước giúp đỡ xã hội. Chỉ có những người khốn khổ nhất mới được sự giúp đỡ của nhà nước, và có những khác biệt lớn về sự giúp đỡ được cấp phát tuỳ theo địa phương.

Nhiều lợi ích phúc lợi có được dần dần. Một số lợi ích phúc lợi đã có mãi từ trước thế chiến thứ II (từ năm 1940–1945), nhưng hầu hết các lợi ích phúc lợi được dựng nên sau thời gian đó.

Nhưng một lợi ích phúc lợi đã có truyền thống lâu dài tại Na uy: Trẻ em được đi học miễn phí kể từ năm 1739!

Phần nhiều các lợi ích phúc lợi được đưa vào do nhân công đã tranh đấu. Vào những năm cuối của các thập niên 60‒70, có sự đồng thuận tương đối rộng rãi về chính trị về việc nhà nước có trách nhiệm bảo đảm phúc lợi cho người dân.

Slumsøster hos den syke, 1908 Arbeidsstue for barn, ca 1920 Frelsesarmeens suppekjøkken for uteliggere, 1920 Kø ved Christiania Dampkjøkken, 1903 Arbeidsstue for barn (1920)

Sự kiện

Lịch sử phát triển

  • 1909: luật về bảo hiểm bịnh
  • 1915: luật về giờ làm việc (tối đa 10 giờ mỗi ngày và 54 giờ mỗi tuần)
  • 1935: luật về trợ cấp thất nghiệp
  • 1937: luật bảo vệ công nhân, nhân viên (trong đó có chín ngày nghỉ phép thường niên có lương)
  • 1946: trợ cấp thiếu nhi được đưa vào
  • 1956: trợ cấp bịnh cho mọi người
  • 1957: trợ cấp thương tổn do nghề nghiệp và trợ cấp hưu trí
  • 1960: trợ cấp mất sức lao động
  • 1965: trợ cấp quả phụ và giao thời
  • 1967: luật an sinh đại chúng