اطفال و زندگی خانوادگی

خانواده ها

Foreldre og barn

زنان در ناروی به طور اوسط نزدیک به دو فرزند به دنیا می آورند. ازهر چهار کودک سە کودک با هر دوی والدین زندگی می کنند. از هر چهار کودک یک کودک با یکی از والدین زندگی می کند و یا با یکی از والدین و شریک زندگی جدید آنها زندگی می کند.

Eit ungt par Mor, far og to barn Eit homofilt par Eit eldre par Far og dotter

ز هر چهار زوجی کە با هم زندگی می کنند سه زوج ازدواج کرده اند، در حالیکە یک چهارم از زوجها بدون اینکە ازدواج کردە باشند باهم زندگی می کنند. اوسط سن ازدواج برای اولین بار برای زنان و مردان بیش از ۳۰ سال می باشد. بسیاری از آنها چند سالی پیش از ازدواج با هم زندگی می کنند. هر سال نزدیک بە ۱۰۰۰۰ زوج طلاق می گیرند.این تقریباً نصف افرادی را که در سال ازدواج میکنند تشکیل میدهد.
امروزه تقریباً ۴۰ فیصد از مردم ناروی تنها زندگی میکنند.

واقعیت ها

خانواده ها

اکثر مردم در ناروی جز یک فامیل می باشند. بعضی مردم با سایر خانواده ها زندگی می کنند در حالیکه بعضی ها تنها زندگی می کنند. افراد که تنها زندگی می کنند نیز بعضی اوقات دارای خانواده می باشند ولی خانواده آنها شاید در خانه جداگانه یا کشور دیگر زندگی کند.

اعضای خانواده

اعضای خانواده عبارت از افراد است که باهم زندگی می کنند و مصارف را شریک می سازند. اعضای خانواده می توانند متشکل از یک فرد یا افراد زیاد باشد. نزدیک به 40 فیصد مردم در ناروی به تنهایی زندگی می کنند یا با یک تن دیگرد.