کودکان و خانوادە

خانواده ها

Foreldre og barn

هر ساله، حدود ٠٠٠ ٦٠ کودک در نروژ متولد می شوند. زنان در نروژ به طور متوسط نزدیک به‌ ١،٥ فرزند دارند. از هر چهار کودک سە کودک با هر دوی والدین زندگی می کنند. از هر چهار کودک یک کودک با یکی از والدین زندگی می کند و یا با یکی از والدین و شریک زندگی جدید آنها زندگی می کنند.

Ungt par Mor, far og to barn Homofilt par Eldre par Far og datter

از هر چهار زوجی کە با هم زندگی می کنند سه زوج ازدواج کرده اند، در حالیکە یک چهارم از زوجها بدون اینکە ازدواج کردە باشند باهم زندگی می کنند. متوسط سن اولین ازدواج برای زنان و مردان بیش از ٣٠ سال می باشد. بسیاری از آنها چند سالی پیش از ازدواج به‌ صورت همباشی باهم زندگی می کنند. هر سال نزدیک بە ٠٠٠ ١٠زوج طلاق می گیرند.
امروز حدود ٤٠ درصد جمعیت نروژ به‌ تنهایی زندگی می كنند.

آمار

خانوادە

اکثر افراد جزئی از یک خانوادە می باشند. بعضی ها با سایر اعضای خانوادە خویش زندگی می کنند، در حالیکە بعضی ها تنها زندگی می کنند. بیشتر افرادی کە تنها هم زندگی می کنند دارای یک خانوادە می باشند، ولی خانوادە شاید در یک خانە دیگر، در یک شهر دیگر و یا در یک کشور دیگر زندگی کند.

خانوار

یک خانوار عبارت از کسانی می باشند کە باهم زندگی می کنند و دارای اقتصادی مشترک می باشند. یک خانوار می تواند از یک یا چندین نفر تشکیل شود. امروز در نروژ در هر خانوار به‌ طور متوسط كمی بیش از دو نفر زندگی می كنند.