اطفال و زندگی خانوادگی

طفولیت, قانون اطفال و ادارهء مواظبت از اطفال

Fem barn sammen Barn som leker Barn i vinterlek

کنوانسیون حقوق اطفال سازمان ملل متحد دارای ۴۲ ماده می باشد کە در برگیرندە حقوق کلیە اطفال می باشد. این کنوانسیون در سال ۱۹۸۹ بە تصویب رسید و ناروی در سال ۱۹۹۱ آن را امضاء نمود.
در ناروی قانون اطفال تطبیق میشود. این قانون شامل حال اطفال و نوجوانان زیر سن ۱۸ میشود و در مورد وظایف والدین در قبال اطفال و حقوق اطفال بالای والدین شرح میدهد.

تعدادی از مهمترین مواد قانون اطفال عبارت اند از:

 • زمانیکه یک کودک بە دنیا می آید، داکتر یا قابله باید این تولد را بە اطلاع ادارە ثبت احوال نفوس برساند. اسامی پدر و مادر کودک باید اعلام گردد و همچنین ذکر گردد کە آیا والدین با هم زندگی می کنند. اگر کودک بدون حضورداکتر و یا هنگامی کە مادر در خارج از کشور است متولد شود، مادر مکلف است کە این تولد را بە اطلاع برساند.
 • در کل والدین مسئول اصلی فرزندان خویش می باشند و کودکان حق دارند توسط والدین تحت مراقبت و مواظبت قرار گیرند.
 • والدین مسئولیت نفقه فرزندان خود را دارند. بە این معنا که آنها باید اطمینان حاصل کنند کە اطفال غذا، لباس و سایر لوازم دیگر کە یک زندگی خوب مستلزم آنها می باشد را فراهم نمایند. این وظیفە تامین نفقه تا زمانی که طفل به سن ۱۸ سالگی می رسد بە عهدە والدین می باشد. والدین همچنین حتی بعد از ۱۸ سالگی هم وظیفە تامین نفقه را تا اتمام مکتب لیسه بە عهدە دارند.
 • والدین موظف می باشند کە فرزندان خویش را به خوبی تربیه کنند و همیشه باید بە فکر منافع و نیازمندیهای فرزند باشند. قانون اطفال استفاده از خشونت در جهت تربیه اطفال را ممنوع کرده است. استفاده از خشونت جدی و یا سایر تخطی ها جرم تلقی می شود.
 • زمانی کە طفل قادر به تصمیم گیری در مسائل شخصی نباشد، والدین حق و مکلفیت تصمیم گیری بە جای طفل را دارند. یک اصل مهم در قانون اطفال این می باشد که والدین باید متناسب با رشد کودک، اهمیت بیشتری به نظرات او بدهند. کودک باید متناسب با بلوغت و توسعە خویش بە طور فزایندە ای از حق تصمیم گیری بر خوردار گردد. یک طفل هفت ساله حق دارد پیش از اینکە والدین در مورد امور شخصی او تصمیم گیری نمایند، اظهار نظر نماید. بر اساس این قانون زمانی کە طفل به سن دوازدە سالگی رسید، باید به نظر او اهمیت بیشتری داده شود.
 • طفلیکە بە سن پانزده سالگی رسیدە باشد خودش حق تصمیم گیری در مورد تحصیل و یا کسب عضویت سازمان ها و خروج از آنها را دارد. بطور مثال بە این معنی می باشد کە نوجوان خودش در مورد انتخاب رشتە تحصیلی در لیسه تصمیم گیری می کند. والدین و نوجوان می توانند در این رابطە تبادل نظر نمایند و والدین اکثراً نوجوان را ارشاد و راهنمایی می کنند. ولی نهایتاً این نوجوان می باشد کە تصمیم می گیرد. جوانان همچنین می توانند برای عضویت در سازمان های سیاسی، جوامع مذهبی و سایر اتحادیەها تصمیم گیری نمایند.
 • والدین باید مراقب باشند تا اطفال در آموزش اجباری ابتدایی (مکتب ابتدایی و متوسطه) شرکت کنند، مراقب باشند که طفل آموزش متناسب با توانایی و علایق خویش را دریافت کند.
 • طفل حق بودن با هر دوی پدر و مادر را دارد حتی اگر والدین بە طور جداگانە هم زندگی کنند.
 • سن قانونی در ناروی ۱۸ سال میباشد. به این معنا که فرد به قدر کافی بزرگ شده است تا قرارداد های حقوقی را عقد نمایند و کنترول پولهای خویش را داشته باشد. دیگر والدین مسول نیستند.

اداره حمایت و دفاع از حقوق و منافع اطفال و نوجوانان در ناروی

قدمت تاریخی اداره حمایت و دفاع از حقوق و منافع اطفال و نوجوانان به سالهای ۱۸۰۰ بر میگردد. ناروی اولین کشور در جهان بود که یک اداره رسمی را جهت کمک اطفالیکه در شرایط آسیب پذیرقراردارند و ضرورت به حمایت و پناه بیشتر نیاز دارند تاسیس کرد. هر شهرداری دارای یک اداره حمایت و دفاع از حقوق و منافع اطفال و نوجوانان می باشد. کار و فعالیت های این اداره توسط قانون حمایت اطفال تنظیم میشود، این قانون بدون در نظرداشت پیشینه، ملیت و تابعیت شامل همه اطفال و نوجوانان مقیم ناروی میشود.

مراقبت و تربیه دادن در قدم اول مسئولیت والدین میباشد. بعضی از والدین بطور مثال به دلیل داشتن شرایط سخت زندگی، بعضی اوقات در کوتاه مدت و یا درازمدت نیاز به کمک دارند. در چنین حالات اداره حمایت و دفاع از حقوق و منافع اطفال و نوجوانان می تواند اطفال و خانواده را کمک کند..

منافع اولیای طفل
اداره حمایت از حقوق و منافع اطفال و نوجوانان بایست با نظرداشت منافع اولیای طفل کمک های خویش را ارائه کند.این امر مطابق کنوانسیون اطفال است که درقانون ناروی نیز شامل میباشد. کنوانسیون حقوق اطفال تصریح میدارد که اطفال افراد مستقل جامعه با نیازمندیهای ویژه و حقوق اساسی برای زندگی، رشد و انکشاف، حمایت و مشارکت می باشند.
مطابق با ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق اطفال فیصله به عمل آمده است که اداره حمایت و دفاع از حقوق و منافع اطفال و نوجوانان به نظریات طفل گوش داده و به آنها نظر به سن و پختگی طفل توجه نماید. هر گاه خانواده همرای اداره حمایت و دفاع از حقوق و منافع اطفال و نوجوانان در تماس شود، معمولاً این اداره خواهان صحبت همرای والدین و طفل میشود.

مهمترین وظایف اداره حمایت و دفاع از حقوق و منافع اطفال و نوجوانان عبارتند از:

 • ارائه کمک و حمایت:
  اداره حمایت و دفاع از حقوق و منافع اطفال و نوجوانان به دلیل شرایط دشوار زندگی و یا هم دلایل دیگر اطفال و خانواده ها را کمک می کند. اداره حمایت و دفاع از حقوق و منافع اطفال و نوجوانان خواهان همکاری با والدین می باشد تا اطفال از حال و شرایط مطلوب در منزل برخوردار باشند. این کمک ها شامل مشوره دهی، راهنمایی، و یا ارئه کمک جهت اشتراک در فعالیت های اوقات فراغت، شمولیت در کودکستان و یا در اِس اِف ا ُ یا مکتب فعالیت هامیباشند.
  در بیشترین دوسیه های مربوط به این اداره خانواده در منزل کمک دریافت میکند. بعضی اوقات دریافت این کمک ها در منزل کافی نمیباشد و در آنصورت والدین و اداره مذکورتوافق نموده و طفل را برای مدت کوتاه و یا طولانی از خانه به مکان دیگر انتقال میدهند.
 • مسولیت جهت حمایت و دفاع از اظفال:
   طبق معمول بهتر است که اطفال در خانه خود بزرگ شوند، ولی در صورتیکه کمک و حمایت با همکاری والدین جهت رفع نیازمندی های اطفال کافی نباشد، اداره حمایت و دفاع از حقوق و منافع اطفال و نوجوانان مسئول حمایت اطفال میباشد. اداره حمایت و دفاع از حقوق و منافع اطفال و نوجوانان بایست قبل از بررسی انتقال حق حضانت و سرپرستی تدابیر کمکی را آزمایش کند. دلایل قوی باید وجود داشته باشد تا اداره حمایت و دفاع از حقوق و منافع اطفال و نوجوانان مسولیت حضانت و سرپرستی طفل را به عهده گیرد. بطور مثال اگر در مورد حضانت و سرپرستی طفل غفلت جدی صورت گیرد – به معنای اینکه اگر والدین به طفل صدمه جسمی و یا روحی میرسانند و یا هم تا اندازه غفلت میکنند که منجر به مخاطره انداختن سلامتی جسمی یا روحی و رشد طفل شود. اگر والدین از خشونت در مقابل طفل استفاده میکند، بطور نمونه مورد تنبیه جسمی قرارگرفتن ، این غفلت در حضانت و سرپرستی محسوب میشود. اگر یک طفل بدون رضایت والدین اش بایست خارج از خانه منتقل شود، باید توسط شورای قضائی ولایتی جهت بررسی دوسیه های اجتماعی و اداره حمایت و دفاع از حقوق و منافع اطفال و نوجوانان، که مانند یک ارگان قضايی و یا محکمه مدنی می باشد، فیصله شود. در چنین دوسیه ها والدین حق دریافت کمک های حقوقی(وکیل) را بطور رایگان دارند.

  روند یک دوسیه اداره حمایت و دفاع از حقوق و منافع اطفال و نوجوانان
  بسیاری از دوسیه ها طوری آغاز میشود که والدین و یا طفل همرای اداره حمایت و دفاع از حقوق و منافع اطفال و نوجوانان جهت دریافت کمک تماس میگیرند. کلینیک های حمایه طفل و مادر، شفاخانه ها، کودکستانها، همسایه ها، و کسانی دیگر که نگران طفل استند به اداره حمایت و دفاع از حقوق و منافع اطفال و نوجوانان مراجعه میکنند. همه کسانیکه در دولت کار میکنند، در صورت که بطور جدی نگران یک طفل باشند، و بطور نمونه در مکاتب، کودکستانها و کلینیک های حمایه طفل و مادر شاغل باشند، طبق قانون مکلف به دادن گزارش و تماس گرفتن با اداره حمایت و دفاع از منافع اطفال و نوجوانان میباشند. همه گزارش ها مورد بررسی قرار می گیرند. در آن زمان اداره حمایت و دفاع از حقوق و منافع اطفال و نوجوانان میخواهد با طفل تنها صحبت کند. در صورت نیاز والدین و طفل حق داشتن ترجمان را دارند. اداره حمایت و دفاع از حقوق و منافع اطفال و نوجوانان معمولا با کسانیکه همرای خانواده آشنا استند تماس می گیرد، مثلاً همرای مکتب و کودکستان. اگر اداره حمایت و دفاع از حقوق و منافع اطفال و نوجوانان به این نتیجه برسد که دلیل برای نگرانی وجود ندارد، دوسیه را می بندد. به غیر آن آنها جهت کمک برای خانواده تدابیری کمکی پیشنهاد میکنند.

  چطور اطفال و بزرگسالان میتوانند همرای ادراه حمایت و دفاع از حقوق اطفال و نوجوانان تماس بگیرند؟
  همه شهرداریها دارای یک اداره حمایت و دفاع از حقوق ومنافع اطفال و نوجوانان استند که از طرف روز باز است.همه خردسالان و بزرگسالان می توانند به آنجا مراجعه کنند. از طرف شام/شب و تعطیلات آخرهفته اطفال و دیگر افرادیکه نگران یک طفل استند می توانند به تیلیفون عاجل با شماره ۱۱۶۱۱۱ که برای اطفال و نوجوانان می باشد تماس حاصل فرمایند..

واقعیت ها

مدد معاش کودک

مدد معاش کودک یک کمک مالی می باشد کە بە اطفال زیر ۱۸ سال مقیم در ناروی دادە می شود. این کمک برای تامین مصارف اطفال هزینه می شود. در سایت زیر میتوانید اطلاعات بیشتر در این مورد بشمول اطلاعات در مورد مبلغ مدد معاش دریافت کنید:
NAV Barnetrygd.

کمک مالی نقدی

کمک مالی نقدی یک کمک اقتصادی برای کودکان بین سنین یک تا دو سال که به کودکستان نمیروند، می باشد. کمک نقدی برای کودکان سنین ۱۳ و ۲۳ ماهە بطور ماهوار پرداخت میشود. رفتن بە شکل نیمه وقت بە کودکستان منجر به کاهش این کمک نقدی می گردد. در سایت زیر شما میتوانید معلومات بیشتر در مورد کمک مالی نقدی به شمول مبلغ که پرداخت میشود دریافت کنید: NAV Kontantstøtte.