کودکان و خانوادە

دوران کودکی، قانون کودکان و حمایت از کودکان

پنج کودک با هم کودکان در حال بازی کودکان در حال بازی زمستانی

کنوانسیون حقوق اطفال سازمان ملل متحد حاوی ٤٢ نقطه‌ می باشد کە در برگیرندە حقوق کلیە کودکان می باشد. این کنوانسیون در سال ١٩٨٩ بە تصویب رسید و نروژ در سال ١٩٩١ آنرا امضاء نمود. در نروژ قانون كودكان اعمال می گردد. این قانون شامل حال کودکان و نوجوانان زیر سن ١٨ سالگی می باشد و مسئولیت های والدین در قبال فرزندان و حقوق كودكان در قبال والدین را تشریح می کند.

تعدادی از مهمترین مواد قانون حمایت از کودکان بە شرح زیر می باشند:

  • وقتی که یک کودک بە دنیا می آید، پزشک یا ماما باید این تولد را بە اطلاع ادارە ثبت احوال برساند. اسامی پدر و مادر کودک بایستی اعلام گردد و همچنین ذکر گردد کە آیا والدین با هم زندگی می کنند. اگر کودک بدون حضور پزشک و یا هنگامی کە مادر در خارج از کشور است متولد شود، مادر موظف می باشد کە این تولد را بە اطلاع برساند.
  • به طور کلی والدین مسئول اصلی فرزندان خویش می باشند و کودکان حق داشتن مراقبت و مواظبت از طرف والدین را دارند.
  • والدین مسئولیت تأمین زندگی فرزندان خود را دارند. این بە این معنی می باشد که آنها باید اطمینان حاصل کنند کە کودکان غذا، لباس و سایر لوازم دیگر کە یک زندگی خوب مستلزم آنها می باشد را فراهم نمایند. این وظیفە تامین معاش تا زمانی که کودک به سن 18 سالگی می رسد بە عهدە والدین می باشد. والدین همچنین حتی بعد از 18 سالگی هم وظیفە تامین معاش را تا اتمام دبیرستان بە عهدە دارند.
  • والدین موظف می باشند کە فرزندان خویش را به خوبی تربیت نمایند و همیشه باید بە فکر منافع و نیازهای فرزند باشند. قانون کودک استفاده از خشونت در جهت تربیت کودکان را منع می نماید. استفاده از خشونت مفرط و یا سایر تخطی ها جرم تلقی می شود و می تواند منجر بە مداخلە ادارە حمایت از کودکان در خانوادە گردد.
  • زمانی کە کودک قادر به تصمیم گیری در مسائل شخصی نباشد، والدین حق و وظیفە تصمیم گیری بە جای کودک را دارند. یک اصل مهم در قانون کودک این می باشد که والدین باید متناسب با رشد کودک، اهمیت بیشتری به نظرات او بدهند. کودک باید متناسب با بلوغت و توسعە خویش بە طور فزایندە ای از حق تصمیم گیری بر خوردارد گردد. یک کودک هفت ساله حق دارد پیش از اینکە والدین در مورد امور شخصی او تصمیم گیری نمایند، اظهار نظر نماید. بر اساس این قانون زمانی کە کودک به سن دوازدە سالگی رسید، باید به نظر او اهمیت بیشتری داده شود.
  • کودکی کە بە سن پانزده سالگی رسیدە باشد خودش حق تصمیم گیری در مورد تحصیل و یا بە عضویت در آمدن سازمان ها و خروج از آنها را دارد. این برای نمونە بە این معنی می باشد کە نوجوان خودش در مورد انتخاب رشتە تحصیلی در دبیرستان تصمیم گیری می کند. والدین و نوجوان می توانند در این رابطە تبادل نظر نمایند و والدین اغلب نوجوان را ارشاد و راهنمایی می کنند. ولی نهایتا این نوجوان می باشد کە تصمیم گیری می کند. جوانان همچنین می توانند برای عضویت در سازمان های سیاسی، جوامع مذهبی و سایر اتحادیەها تصمیم گیری نمایند.
  • والدین باید اطمینان حاصل نمایند که کودکان در آموزش اجباری ابتدایی (مدرسە ابتدایی و راهنمایی) شرکت می کنند، اطمینان حاصل نمایند که کودک آموزش متناسب با توانایی و علایق خویش را دریافت می کند.
  • کودک حتی اگر والدین بە طور جداگانە هم زندگی کنند حق بودن با هر دوی پدر و مادر را دارد.
  • سن قانونی در نروژ ١٨ سال می باشد. این بدین معنی می باشد كه‌ فرد به‌ اندازه‌ كافی بزرگ می باشد كه‌ بتواند قراردادهای قانونی را منعقد نماید و بر أمور مالی خویش كنترل داشته‌ باشد. والدین دیگر مسئولیتی ندارند.

حمایت از کودکان

حمایت از کودکان در نروژ
مراقبت و تربیت کودکان در درجە اول مسئولیت والدین می باشد. والدین بە هر حال ممکن است برای نمونە بە دلیل وضعیت دشوار زندگی برای دوران کوتاهی یا دراز مدتی نیاز بە کمک داشتە باشند. ادارە حمایت از کودکان می تواند در چنین شرایطی بە کودکان و خانوادە ها کمک نماید.

خدمات حمایت از کودکان در هر شهرداری موجود می باشد. خدمات حمایت از کودکان بر اساس قانون کودکان تنظیم می گردد. این قانون شامل کلیە کودکانی کە در نروژ زندگی می کنند، صرف نظر از پس زمینە کودک، ملیت و یا تابعیت آنها می باشد.

در نظر گرفتن منافع کودک
ادارە حمایت از اطفال باید کمکی را ارائە نماید کە بە بهترین وجە بە نفع کودک باشد. این با کنواسیون حقوق کودکان سازمان ملل همخوانی دارد کە بخشی از قانون نروژ نیز می باشد.

وظایف اصلی ادارە حمایت از کودکان:
– ارائە کمک و پشتیبانی:

ادارە خدمات حمایت از کودکان بە کودکان و خانوادە هایی کە بە علت شرایط موجود در خانە و یا دلایل دیگر نیاز بە کمک داشتە باشند، کمک ارائە می نماید. این
کمک می تواند از جملە در قالب ارائە ارشاد و راهنمایی، شرکت در فعالیت های اوقات فراغت، رفتن بە مهد کودک و یا فعالیتهای پیش و بعد از وقت مدرسە (SFO) باشد. از هر 10 خانوادە کە پروندە حمایت از کودکان دارند 9 خانوادە بە صورت داوطلبانە کمک را در خانە دریافت می کنند.

– مسئولیت دخالت – احتمالا علرغم میل والدین

بە طور کلی برای کودک بهتر می باشد کە در خانە خویش رشد نماید، اما ادارە حمایت از کودکان در صورتی کە اقدامات داوطلبانە در خانە نتوانند بە اندازە کافی نیازهای کودک را فراهم نماید، مسئولیت دخالت دارد. باید دلایل بسیار قوی وجود داشتە باشد تا ادارە حمایت از کودکان بتواند سرپرستی کودک را بە عهدە بگیرد. برای نمونە هنگامی کە کودک در معرض غفلت شدید از جملە بد رفتاری قرار گیرد. اگر کودکی بدون رضایت والدین در مکان دیگری اسکان دادە شود، باید هیئت استان مخصوص پروندە های حمایت از کودکان و مسائل مدنی در این مورد تصمیم گیری کردە باشد، این هئیت ارگانی مانند دادگاه می باشد.

روند پروندە حمایت از کودک
بسیاری از پروندە های حمایت از کودکان بعد از تماس خود والدین با این ادارە جهت دریافت کمک، شکل می گیرند. مراکز بهداشتی، بیمارستان، مدارس، مهد کودک ها، همسایە ها و دیگران کە در مورد کودکی نگرانی داشتە باشند با ادارە حمایت از اطفال تماس می گیرند. کلیە افرادی کە در بخش دولتی مانند مدارس، مهد کودک و مراکز بهداشتی کار می کنند، وظیفە قانونی دارند کە اگر در مورد کودکی شدیدا نگران باشند، مراتب را بە ادارە حمایت از کودکان اعلام نمایند. ادارە حمایت از کودکان کلیە پیامهای دریافتی را بررسی می کند. در صورتیکە ادارە حمایت از کودکان نیاز بە بررسی بیشتر موضوع داشتە باشد، با کودک و والدین جهت دریافت اطلاعات بیشتر و آگاهی یافتن از وضعیت کودک، با آنها تماس می گیرد.

کودکان و بزرگسالان چگونە می توانند با ادارە حمایت از کودکان تماس بگیرند؟
ادارە حمایت از کودکان در کلیە شهرداری ها موجود می باشد و در طول روز (ساعت کاری) باز می باشد. هنگام شب و در تعطیلات آخر هفتە، کودکان و یا کسانی کە در مورد کودکی نگرانی داشتە باشند، می توانند با شمارە تلفن اورژانس 111 116 ویژە کودکان و نوجوانان تماس بگیرند.

آمار

کمک هزینە کودک

کمک هزینە کودک یک کمک مالی می باشد کە بە کلیە کودکان زیر ١٨ سالی كه‌‌ در نروژ زندگی می کنند دادە می شود. این کمک برای پوشش دادن هزینە هایی می باشد کە داشتن فرزند با خود بە همراه دارد. در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری را در مورد كمك هزینه‌ كودك و میزان این كمك كسب نمائید: NAV Barnetrygd.

کمک مالی نقدی

کمک مالی نقدی یک کمک مالی می باشد کە بە کلیە کودکانی دادە می شود کە بە مهد کودک نمی روند و سن آنها میان یك تا دو سال می باشد. کمک مالی نقدی به‌ صورت ماهانه‌ به‌ كودكان گروه سنی ١٣ تا ٢٣ ماهه‌ داده‌ می شود. رفتن كودك بە شکل پارە وقت بە مهد کودک موجب کاهش کمک نقدی می گردد. در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری را در مورد كمك مالی نقدی‌ و میزان این كمك كسب نمائید: NAV Kontantstøtte.