ቆልዓን ስድራቤትን

ኣተዓባብያ ቆልዑ

Barn og foreldre

ቆልዑ ጽግዕተኛታት ናይ ወለዶም እዮም፣ ወለዲ ከኣ እዮም ንደቆምን ኣተዓባብያ ደቆምን ዝዓበየ ሓላፍነት ዝስከሙ። ቀደም ቆልዑ ከም ንኣሽቱ ዓበይቲ እዮም ዝቑጸሩ ኔሮም፣ ንኣታዊ ስድርኦም ከበርክቱ ከኣ ክሰርሑ ኔሩዎም።ቀደም ኣዝማድ ብሓባር ምቕማጥ ልሙድ ኔሩ፣ ሎሚ ግን መብዛሕትኦም ቆልዑ ምስ ሕመረት ስድራቤቶም ጥራሕ እዮም ዝዓብዩ። መብዛሕትኦም ቆልዑ ኣጸደ ህጻናት ይኸዱ እዮም፣ ኩሎም ቆልዑ ከኣ ካብ ደቅ ሽዱሽተ ዓመት ኣትሒዞም ትምህርቲ ይመሃሩ እዮም።

ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዑ ዘሎ ኣረኣእያ ተቐይሩ እዩ። ሎሚ ግዜ ቁልዕነት ትጻወተሉን ትመሃረሉን ግዜ እዩ፣ ከም ቀደም ቆልዑ ብዙሕ ሓላፍነት ኣይወሃቦምን እዩ። ወለዲ ምስ ደቆም ብዙሕ ግዜ ከሕልፉ ይደልዩ፣ ብዛዕባ ሂወት ደቆም ኣብ ብሓደ ዘይህልዉሉ ግዜ ከኣ ብዙሕ ክፈልጡ ይደልዩ። ስለዚ ምስ ኣጸደህጻናትን ቤት-ትምህርትን ጽቡቕ ምትሕብባር ክህሉ ልዑል ሚዛን ይህብዎ። መብዛሕትኦም ወለዲ ከኣ መሓዙት ደቆምን ወለዶምን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ በሃልቲ እዮም።

ቆልዑ ካብ ገዝኦም ወጻኢ ብዙሕ ስለዝመሃሩን ዝሙኮሩን በቲ ዝነብሩሉ ሕብረተሰብን ኣከባቢን ይጽለዉ እዮም። ምዕባለ ውላዱ ምሉእ ብምሉእ ክቋጻጸር ዝኽ እል ወላዲ የለን፣ ቅዳሕ ወለዱ ዝኸውን ውሉድ ውን የለን። ይኹን ደኣ እምበር ወለዲ ኣርኣያ ክኾኑን ንደቆም ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት እንታይ ዓይነት ጠባይን ግብረመልስታት ከርእዩ ከምዘለዎም ይምህሩዎም።

ብዙሓት ወለዲ ሓንሳብ ሓንሳብ ኣተዓባብያ ቆልዓ ኣጸጋሚ ኮይኑ ክስመዖም ይኽእል። ሽዑ ንኣብነት ብዛዕባ እዚ ልዑል ኣፍልጦዘለዎ ሰብ ምኽሪ ክሓቱ ይኽእሉ፣ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ መጽሓፍ ከንብቡ ይኽእሉ እዮም ወይ ሓበሬታ ኣብ ኢንተርነት ምርካብ።