کودکان و خانوادە

تربیت کودک

Barn og foreldre
کودک وابسته به والدین می باشد و والدین مسئولیت اصلی فرزندان خویش و تربیت آنها را بە عهدە دارند. در گذشته، کودکان معمولاً “بزرگسالان کوچک” محسوب می شدند و آنها اغلب مجبور بودند کە برای مساعدت به امرار معاش خانواده کار کنند. در گذشتە داشتن یک خانوادە بزرگ معمول بود، اما امروزه بیشتر کودکان در خانواده های هستە ای زندگی می کنند. اکثر بچە ها بە مهد کودک می روند و همە کودکان از سن شش سالگی به مدرسە می روند.

دیدگاه نسبت بە تربیت کودکان تغییر نموده است. امروز، دوران کودکی زمان بازی و یادگیری می باشد و مانند گذشتە از کودکان انتظار بردە نمی شود. والدین می خواهند زمان بیشتری را با فرزندان خود سپری نمایند، و هنگامی کە با هم زندگی نمی کنند نیز می خواهند زیاد در مورد زندگی فرزندان خویش آگاه باشند. آنها به همین علت بە همکاری خوب میان مهد کودک و مدرسە اهمیت زیادی می ورزند. برای اغلب والدین آشنایی با دوستان فرزند و والدین آنها مهم می باشد.

از آنجائیکه کودکان در خارج از خانه چیز های زیادی را می آموزند و تجربە می کنند، آنها در نتیجە تحت تأثیر جامعه و محیطی کە در آن زندگی می کنند قرار می گیرند. هیچ پدر و مادری کنترل کاملی بر چگونگی رشد فرزندان نخواهند داشت و هیچ کودکی نسخە کاملی ازوالدین خویش نمی شود. والدین به هرحال می خواهند الگوهای خوبی برای فرزندان خویش باشند و طرز رفتار و عکس العمل در موقعیت های مختلف را به آنها نشان می دهند.

بە نظر بسیاری از والدین بعضی اوقات تربیت فرزندان می تواند سخت باشد. در این صورت آنها برای نمونە می توانند از کسانی کە زیاد در این مورد آگاهی دارند درخواست راهنمائی نمایند و یا کتابهایی را در این زمینە بخوانند و یا اطلاعاتی را در اینترنت کسب نمایند.