သားသမီးႏွင့္ မိသားစု

ကေလးႁပႈစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း

မိဘႏွင့္ကေလး

ကေလးမ်ားသည္ မိဘမ်ားကို မွီခုိၾကရၿပီး မိဘမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ကေလးကို ႁပႈစုပ်ဳိးေထာင္ရန္ အဓိကဝတၱရား႐ွိသည္။ ေ႐ွးယခင္က ကေလးမ်ားကို ‘‘လူႀကီးအေသးစားေလးမ်ား’’ဟု သေဘာထားၾကၿပီး သူတို႔သည္ မိသားစုဝင္ေငြရရန္ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းကူညီခ့ဲၾကရသည္။ ယခင္က လူမ်ားလွေသာ မိသားစုႀကီးမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေလ့႐ွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုေခတ္တြင္ ေသးငယ္လွေသာမိသားစုမ်ားတြင္သာ ႐ွင္သန္ႀကီးျပင္းေနၾကသည္။ ကေလးအမ်ားစုက ေန႔ကေလးထိန္းဌာနသို႔သြားၾကၿပီး အသက္ ၆ ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္မွစ၍ ကေလးအားလံုး ေက်ာင္းေနၾကသည္။

ကေလးႁပႈစုပ်ဳိးေထာင္ေရးတြင္ အျမင္မ်ားေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ကေလးဘဝသည္ ကစားရန္ႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူရန္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ကလို တာဝန္မ်ား ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးမထားေတာ့ပါ။ မိဘမ်ားကလည္း သူတို႔သားသမီးမ်ားႏွင့္အတူ မကြာတမ္း႐ွိေနခ်င္ၾကၿပီး ခြဲထားရခ်ိန္တြင္ ကေလးမ်ား မည္သို႔႐ွိမည္ကိုတတ္ႏိုင္သမွ် သိလိုၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ ၎တို႔အေနႏွင့္ ေန႔ကေလးထိန္းဌာန၊ ေက်ာင္း တို႔ႏွင့္ ေကာင္းေကာင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ အေလးအနက္ ဦးစားေပးၾကသည္။ မိဘအမ်ားစုက ကိုယ့္သားသမီးမ်ား၏ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္၎တို႔၏ မိဘမ်ားကို သိကၽြမ္းခင္မင္ရန္လည္း အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆၾကသည္။

ျပင္ပတြင္ မ်ားစြာသင္ယူကာ အေတြ႔အႄကံႈ႐ွာေလ့႐ွိၾကသျဖင့္ ကေလးမ်ားတြင္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ သူတို႔႐ွင္သန္ရာပတ္ဝန္းက်င္၏ အရိပ္အေရာင္မ်ား ထင္ဟပ္ေနေလ့႐ွိသည္။ ကေလး၏ဖြံ႕ႃဖိႈးတိုးတက္မႈကို မည္သည့္မိဘကမွ် အျပည့္အဝမထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေပ။ မည္သည့္ကေလးမွ် မိဘႏွင့္တထပ္တည္းတူသူမ်ားျဖစ္မလာေပ။ မည္သို႔ဆိုေစ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ ထံုးစံအတိုင္း မိမိကေလးအတြက္ စံျပပုဂၢိဳလ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ခ်င္ၾကၿပီး ကေလးမ်ားကို မည္သို႔ႁပႈမူေနထိုင္ရန္ႏွင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို တုန္႔ျပန္ရင္ဆိုင္ပံုကို ျပသသင္ၾကားေပးေလ့႐ွိသည္။

တခါတရံ မိဘမ်ားသည္ ကေလးႁပႈစုပ်ဳိးေထာင္ရသည္မွာ အလြန္ခက္ခဲလွသည္ ဟု ျမင္လာတတ္ၾကသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ေကာင္းစြာတတ္ကၽြမ္းသူမ်ားထံမွ အႀကံဉာဏ္ေတာင္းခံျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာစာအုပ္မ်ားကိုဖတ္ျခင္း ႏွင့္ အင္တာနက္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္႐ွာေဖြျခင္းတို႔ကို လုပ္ႏို္င္ပါသည္။