Trẻ em và gia đình

Giáo dục con cái

Barn og foreldre

Trẻ em lệ thuộc vào cha mẹ, và cha mẹ có trách nhiệm chính đối với con cái và về việc giáo dục con cái. Trước đây trẻ em được xem như «những người trưởng thành còn nhỏ», và chúng thường phải làm việc để góp phần thu nhập cho gia đình. Điều bình thường trước đây là sống chung trong các đại gia đình, còn ngày nay hầu hết trẻ em trưởng thành trong gia đình hạt nhân của mình. Đa số các trẻ em đi vườn trẻ, và mọi trẻ em nhập học khi được sáu tuổi.

Quan niệm về giáo dục con cái đã thay đổi. Ngày nay thời ấu thơ là thời gian để chơi đùa và học hành, và cha mẹ không đòi hỏi nơi con cái giống như trước đây. Cha mẹ muốn gần gũi nhiều với con cái, và họ muốn hiểu biết nhiều về sinh hoạt của con cái mình trong những khi gia đình không gần nhau. Vì thế họ chú trọng nhiều về sự hợp tác tốt đẹp với vườn trẻ và trường học. Hầu hết cha mẹ cũng thấy việc quen biết bạn bè của con cái và cha mẹ của chúng là điều quan trọng.

Vì con cái học hỏi và trải qua nhiều việc ở bên ngoài gia đình, nên chúng cũng bị ảnh hưởng bởi đời sống xã hội và môi trường chúng đang sống. Không có cha mẹ nào có sự kiểm soát hoàn toàn về cách con cái phát triển, và không có trẻ em nào trở thành những bản sao của cha mẹ mình. Tuy vậy cha mẹ thường mong muốn mình là những khuôn mẫu tốt và chỉ cho con cái cách thức xử thế và phản ứng trong những hoàn cảnh khác nhau.

Thỉnh thoảng nhiều cha mẹ nhận thấy việc giáo dục con cái có thể khó khăn. Khi đó họ có thể vấn kế nơi những người biết nhiều về lãnh vực này, đọc các sách về đề tài này hoặc tìm thông tin trên mạng internet.