اطفال و زندگی خانوادگی

تحصیل

Aktiv elev Elever i klassen

همه اطفال در ناروی حق و مکلفیت برای دە سال تعلیم را دارند. جوانان همچنین حق تحصیل در لیسه را دارند.

آموزش در مکتب با تفاهم وهمکاری خانواده انجام می شود.

والدین مسئولیت اصلی اطفال را بە عهدە دارند و بنابراین آنها حق و مکلفیت برای مشارکت و تاثیرگذاری در امور مکتب را دارند.

واقعیت ها

در ناروی، تمام اطفال دارای حق ومکلفیت 10 سال مکتب خواندن می باشد.