کودکان و خانوادە

آموزش

Aktiv elev Elever i klassen

تمامی کودکان در نروژ حق و وظیفە دە سال آموزش را دارند. جوانان همچنین حق تحصیل در دبیرستان را دارند.

آموزش در مدرسه‌ با همکاری و هماهنگی والدین انجام می شود.

والدین مسئولیت اصلی فرزندان خویش را بە عهدە دارند و بنابراین آنها حق و وظیفە مشارکت و تاثیرگذاری در امور مدرسە را دارند.

آمار

در نروژ کلیە کودکان حق و وظیفە دە سال آموزش را دارند.