သားသမီးႏွင့္ မိသားစု

ေက်ာင္းေနျခင္း

Aktiv elev Elever i klassen

ေနာ္ေဝတြင္ ကေလးအားလံုး ၁ဝ ႏွစ္ၾကာပညာေရးကို သင္ယူရန္ အခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္႐ွိၾကသည္။ လူငယ္မ်ားလည္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေက်ာင္း တက္ပိုင္ခြင့္႐ွိၾကသည္။

ေက်ာင္းပညာသင္ၾကားေရးတြင္ အိမ္ႏွင့္ေက်ာင္းအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ နားလည္မႈ႐ွိထားသင့္သည္။

အခ်က္အလက္

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတြင္ ကေလးအားလံုး ၁ဝ ႏွစ္တာ ပညာသင္ယူရန္ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္႐ွိသည္။