ماشومان او کورنۍ

ښوونځی

فعاله زده کوونکی Elever i klassen

په ناروې کې ټول ماشومان د لس کلونو د زده کړې د تر لاسه کولو حق او دنده (مکلفیت) لري. همدارنګه ځوانان د ثانوي زده کړې حق لري.

ه مکتب کې زده کړه باید له کورنۍ سره د همکارۍ او پوهاوي له لارې تر سره شي.

د ماشومانو اصلي مسؤلیت د مېندو او پلرونو پر غاړه دی، نو له همدې کبله مېندې او پلرونه په ښوونځي کې د اغیزې او نفوذ درلودلو حق او دنده لري.

معلومات

په ناروې کې ټول ماشومان د لسو کلونو د زده کړې حق او دنده لري.