Fëmijët dhe familja

Shkollimi

Aktiv elev Elever i klassen

Në Norvegji, të gjithë fëmijët kanë të drejtë dhe obligim për dhjetë vite të shkollimit. Të rinjtë, gjithashtu, kanë të drejtën e shkollimit të mesëm.
Mësimi në shkolla duhet të zhvillohet në bashkëpunim dhe mirëkuptim me prindërit.

Prindërit kanë përgjegjësinë kryesore për fëmijët e tyre, dhe për këtë arsye ata kanë të drejtë dhe detyrë të marrin pjesë dhe të bashkëndikojnë në shkollë.

Faktet

Në Norvegji, të gjithë fëmijët kanë të drejtë dhe obligim për dhjetë vite të shkollimit.