ลูกๆ และชีวิตครอบครัว

การศึกษา

Aktiv elev Elever i klassen

ในนอร์เวย์ เด็กทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ในการเรียนเป็นเวลา 10 ปี คนหนุ่มสาวยังมีสิทธิจนถึงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย
การศึกษาในโรงเรียนเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันและความเข้าใจกับบ้าน (พ่อแม่)

พ่อแม่มีความรับผิดชอบขั้นต้นต่อลูกและดังนั้นจึงมีสิทธิและหน้าที่ในการเข้าร่วมและพูดคุยในเรื่องการศึกษาของลูก

ข้อเท็จจริง

ในนอร์เวย์ เด็กๆ ทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ต้องเข้าเรียนเป็นเวลา 10 ปี