Trẻ em và gia đình

Thời gian đi học

Aktiv elev Elever i klassen

Tại Na uy mọi trẻ em có quyền và bổn phận học hành trong 10 năm. Thanh niên cũng có quyền đi học ở trường phổ thông hoặc trường nghề.
Việc học tại trường sẽ diễn ra trong sự hợp tác và thông cảm với gia đình.
Cha mẹ có trách nhiệm chính đối với con cái, và vì thế họ có cả quyền và bổn phận tham gia và cùng gây ảnh hưởng ở trường học.

Sự kiện

Tại Na uy mọi trẻ em có quyền và bổn phận đi học mười năm.