اطفال و زندگی خانوادگی

مسکن

Boliger i Bergen

بیش از دو میلیون مسکن در ناروی وجود دارد که بیش از نیمی از آنها خانه های ویلایی یا حویلی دار می باشند. در شهرهای بزرگ مانند اسلو ۷۰ فیصد خانە ها از بلاکهای رهایشی و مجتمع مسکونی تشکیل شده است. در شهرهای کوچکتر نزدیک بە ۹۰ درصد خانه ها ویلایی یا حویلی دار می باشند. در حدود یک چهارم مردم در خانه های کرایه ای زندگی می کنند در حالی کە متباقی مالک خانە می باشند.

دو طریق برای مالکیت خانه وجود دارد. فرد می تواند مالک مستقیم و یا مالک از طریق شرکت تعاوانی یا شرکت سهامی باشد.

تقریباً تمامی خانه ها در ناروی دارای حمام علیحده، تشناب و آشپزخانە می باشند.

Leiligheter i Nordland Hus i Geiranger Enebolig Hus i Lofoten

واقعیت ها

آیا شما میدانید…

  • برق بصورت عموم جهت گرم کاری خانه ها استفاده می گردد. 90 فیصد خانه های برق را برای گرم کاری خانه هایشان استفاده می نمایند. بعضی افراد چوب سوختنی یا تیل را برای گرم کاری استفاده می نمایند.
  • تقریباً یک بر سوم حصه خانواده های ناروی درآمد شان را در مصارف خانه بکار می برند در حالیکه بصورت حد اوسط خانواده ها صرف 11 فیصد بودجه شان را بالای غذا مصرف می نمایند.