کودکان و خانوادە

مسکن های مختلف

Boliger i Bergen

بیش از دو میلیون خانه‌ در نروژ وجود دارد. بیش از نیمی از آنها خانه های ویلایی می باشند. در شهرهای بزرگ مانند اسلو ٧٠ درصد خانە ها آپارتمانی و مجتمع مسکونی می باشند. در شهرداری های کوچکتر نزدیک بە ٩٠ درصد خانه ها ویلایی می باشند. در حدود یک چهارم جمعیت در خانه های کرایه ای زندگی می کنند در حالی کە بقیە صاحب خانە می باشند.

دو نوع مالکیت خانه وجود دارد: فرد می تواند مالکیت مستقیم و یا مالکیت از طریق مجتمع مسكونی یا شرکت سهامی را داشتە باشد.

تقریباً تمامی خانه ها در نروژ دارای حمام ودستشویی و آشپزخانە می باشند.

Leiligheter i Nordland Hus i Geiranger Enebolig Hus i Lofoten

آمار

آیا می دانستید کە …

  • برای گرم کردن مسکن بسیار معمول می باشد کە از برق استفادە نمود. بیش از 90 درصد خانە ها از برق برای گرم کردن استفادە می کنند. برخی ها از چوب و نفت هم استفادە می کنند.
  • نزدیک بە یک سوم درآمد خانە وادەهای نروژی در جهت پرداخت هزینە های خانە صرف می گردد، در حالیکە متوسط خانوادە ها تنها 11 درصد از بودجە خود را صرف تهیە غذا می کنند.