သားသမီးႏွင့္ မိသားစု

ေနအိမ္အမ်ဳိးမ်ဳိး

Boliger i Bergen

ေနာ္ေဝတြင္း အိမ္ေပါင္း ႏွစ္သန္းေက်ာ္႐ွိသည္။ ထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေအာ့စလို(Oslo) ကဲ့သို႔ေသာ ႃမိႈ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ၇ဝ% ခန္႔မွာ စုေပါင္းအိမ္ယာတိုက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေခတ္ေဟာင္းတိုက္ခန္းတန္းလ်ားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ႃမိႈ႕နယ္ငယ္ေလးမ်ားတြင္ ၉ဝ% အထိ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ားျဖစ္ေနတတ္သည္။ ေလးပံုတပံုခန္႔ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ အိမ္ငွားေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္လူမ်ားမွာ အိမ္ပိုင္ကိုယ္စီ႐ွိၾကသည္။

အိုအိမ္ပိုင္ဆိုင္ရန္ နည္လမ္း ၂ မ်ဳိး႐ွိသည္။ တဦးတည္းပိုင္အိမ္အျဖစ္ပိုင္ႏိုင္သလို ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စုေပါင္းအိမ္ယာ သို႔မဟုတ္ အစုစပ္ အိမ္ယာမ်ားမွတဆင့္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ေနာ္ေဝတြင္ အိမ္တိုင္းလိုလို သီးျခားေရခ်ဳိးခန္း၊ အိမ္သာ ႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္မ်ား႐ွိၾကသည္။

Leiligheter i Nordland Hus i Geiranger Enebolig Hus i Lofoten

အခ်က္အလက္

ေအာက္ပါတို႔ကို သင္သိထားပါသလား …

  • – အိမ္ကိုအေႏြးဓာတ္ေပးရန္ အသံုးအမ်ားဆံုးမ်ာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေျခ ၉ဝ% ခန္႔တြင္ အပူဓာတ္ေပးရန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကိုအသံုးႁပႈသည္။ တစိတ္တပိုင္းအားျဖင့္ ထင္းႏွင့္ ေလာင္စာဆီတို႔ကိုလည္း အသံုးႁပႈၾကသည္။
  • ေနာ္ေဝ႐ွိအိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္အားလံုး၏ သံုးပံုတပံုခန္႔ကို အိမ္အတြက္ ကုန္က်သံုးစြဲၾကသည္။ သာမန္မိသားစုတစုသည္ အစားအေသာက္အတြက္ မိသားစုအသံုးစရိတ္၏ ၁၁% မွ်သာ သံုးစြဲၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။