Barn og familie

Ulike bustader

Bustader i Bergen

Det finst over to millionar bustader i Noreg. Over halvparten av desse er einebustader. I store byar, som Oslo, er 70 prosent av bustadene blokker og bygardar. I mindre kommunar kan det vere opptil 90 prosent einebustader. Omtrent ein fjerdedel av befolkninga leiger bustaden dei bur i, medan resten eig bustaden sin sjølv.

Det er to måtar å eige ein bustad på. Ein kan anten vere sjølveigar, eller ein kan eige gjennom burettslag eller aksjeselskap.

Nesten alle bustader i Noreg har eige bad og toalett og eige kjøkken.

Leilegheiter i Nordland Hus i Geiranger Einebustad Hus i Lofoten

Fakta

Visste du at …

  • For å varme opp bustaden er det vanlegast å bruke elektrisitet. Over 90 prosent av bustadene bruker elektrisitet til oppvarming. Ein del bruker også ved eller olje.
  • Ca. ein tredjedel av forbruket til norske hushald går til å dekkje utgiftene til bustad, medan eit gjennomsnittshushald berre bruker elleve prosent av budsjettet til mat.
  • Berre ca. 30 prosent av dei som bur i sentrum av dei største byane, har bil. Men dersom vi ser på heile landet under eitt, har ca. 70 prosent av hushalda bil. 95 prosent av hushalda har tv, og 75 prosent har oppvaskmaskin.
  • Korleis bur innbyggjarane i Noreg? Korleis er bustadstandarden, og kva typar bustader er mest vanlege?