ቆልዓን ስድራቤትን

ዝተፈላለየ ገዛውቲ

Boliger i Bergen

ኣብ ኖርወይ ልዕሊ ክልተ ሚልዮን ገዛታት ኣሎ። ልዕሊ ፍርቂ ካብዚ ከኣ ቪላ(አነቡሊግ) እዩ።ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ከም ኦስሎ ከኣ 70 ሚእታዊት ካብዚ ገዛታት ርሻንን ህንጻ ከተማን እዩ። ኣብ ንእስ ዝበላ ኮሙነታት ክሳብ ተስዓ ሚእታዊት ገዛታት ቪላ(አነቡሊግ) ክኸውን ይኽእል።ከባቢ ሓደ ርብዒ ህዝቢ ኖርወይ ተኻረይቲ ኮይኖም፣ እቶም ዝተረፉ ኣብ ዝዉንኑዎ ገዛ ይነብሩ።

ገዛ ብክልተ ዓይነት መገድታት ክውንነን ይከኣል። ባዕልኻ ትውንኖ ገዛ ክህሉ ይኽ እል፣ ወይ ድማ ቡረትስላግ(ሓባራዊ መቐመጢ መሰል) ወይ ብትካል ብርኪ።

ዳርጋ ኩሉ ገዛውቲ ኖርወይ ናቱ ባኞ ሽቓቕን ክሽነ ኣለዎ።

Leiligheter i Nordland Hus i Geiranger Enebolig Hus i Lofoten

ጭብጢ

ትፈልጥ’ዶ …

  • ገዛኻ ከተውዕዮ ኤለክትሪክ ምጥቃም ልሙድ እዩ። ልዕሊ 90 ካብ ሚእቲ ገዛውቲ ናይ ኤለክትሪክ መውዓዪ ይጥቀሙ። ገለ ኸኣ ዕንጨይቲ ወይ ዘይቲ ይጥቀሙ።
  • ስድራ ቤት ኖርወጂያን ዳርጋ ሓደ ስሉስ ካብቲ ዝጥቀምሉ ንገዛ ወጻኢታት ክወጽእ ከሎ፣ ገምጋም ስድራ ቤት ኖርወጂያን ከኣ ካብቲ ባጀቶም ዓሰርተው ሓደ ካብ ሚእቲ ጥራይ እዮም ንመግቢ ዝጥቀሙ።
  • ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ኣብ ማእከል ከተማ ዝቕመጡ ሰባት 30 ካብ ሚእቲ ጥራይ እዮም መኪና ዘለውኦም። እንተኾነ ግን ኣብ ሙሉእ ሃገር እንተ ሪኢና እቶም ስድራ ቤት 70 ካብ ሚእቲ መኪና ኣለዎም፣ 95 ካብ ሚእቲ ተለቪዢን ኣለዎም ከምኡ’ውን 75 ካብ ሚእቲ መሕጸቢ ኣቑሑ ማሺን ኣለዎም።
  • ኣብ ኖርወይ እቶም ነባሮ ከመይ ይነብሩ፧እቲ ደረጃ ገዛውቲ’ኸ ከመይ እዩ፣ ኣየናይ ዓይነት ገዛውቲ እዩ መብዛሕትኡ ተራ ዝበሃል፧