اطفال و زندگی خانوادگی

فرصت برابر

مساوات یا برابری
هر خانوادە ای در انتخاب روش سازماندهی زندگی خویش و انجام کارها آزاد می باشد. با این وجود، اصول ارزش یکسان و مساوات در قوانین و حقوق در نظر گرفته شده است. هرفردی کە در ناروی زندگی می کند باید از این قوانین پیروی کند. در این خصوص می توان بە قانون برابری جنسیتی، قانون ازدواج و قانون ارث و میراث اشارە نمود.

کی از مهمترین ارزشها در جامعه ناروی ارزش مساوی بین انسان ها می باشد. به این معنا کە معتقد باشیم همه اشخاص بدون در نظر گرفتن جنسیت، سن، سطح توانایی، پیشینه فرهنگی، قومیت و یا گرایش جنسی، دارای ارزش برابر استند. جامعه تلاش می نماید کە بە همه افراد فرصت های برابر طبق شرایط آنها اعطاء نماید. در این خصوص می توان برای مثال امکان تعلیم در مکتب برای شاگردان با معیوبیت های مختلف، آموزش لسان نارویجی برای مهاجرین، اصل دستمزد مشابە برای کار مشابه و غیرە اشارە نمود.

در طول چند دهه اخیر تغییرات زیادی در زمینه برابری بین جنسیت ها ایجاد شده است. ما تغییراتی را دردیدگاه نسبت به وظایف و موقعیت زنان و مردان در سطح عمومی، درخانوادە و خانە مشاهده نموده ایم.

Likestilling i arbeidslivet Likestilling i hjemmet

در دهه ۱۹۷۰، به طور کلی توجه بیشتر و بیشتری به حقوق زنان در جامعه و فرصت های تحصیلی و کاری آنها صورت گرفت. مشارکت زنان در کار بە طور فزاینده افزایش یافتە است، وامروز تعداد مردان و زنان شاغل تقریباً برابر می باشند. هنوز هم کارهای کە خاص مردان و زنان می باشند وجود دارند و زنان بە مراتب بیشتر از مردان بە صورت نیمه وقت کار می کنند. امروزه تعداد زنان و مردان دارای تحصیلات عالی تقریباً برابر می باشد ولی اکثرآنها هنوز هم تحصیلات سنتی را انتخاب می کنند. زنان اغلب در رشته های مواظبتی و تدریسی تحصیل می کنند در حالیکه مردان در رشته های تخنیکی و علوم ساینسی تحصیل می کنند. اگر چە زنان ۴۷ درصد از افراد شاغل را تشکیل می دهند، ولی هنوز هم از هر سە مدیر دو تای آنها مرد می باشند.

امروزه در بیشتر فامیل ها، بە خصوص خانوادە های جوان، معمولاً زنان و مردان کار در خانە و مسئولیت مراقبت را تقسیم می نمایند، ولی هنوز هم زنان زمان بیشتری را در مقایسه به مردان صرف کار خانه می کنند.

واقعیت ها

قانون برابری جندر

قانون برابری جنسیتی و منع تبعیض برای ارتقاء برابری تدوین شدە و بە خصوص باید در جهت پیشبرد حقوق زنان و جلوگیری از تبعیض کمک نماید. هدف از این قانون فراهم نمودن امکانات برابر برای تحصیل، کار و توسعە فرهنگی و حرفە ای برای زنان و مردان می باشد. این قانون مسئولین دولتی را موظف می سازد کە فعالانە در جهت برابری جنسیتی در تمام عرصه های اجتماعی کار نمایند.
این قانون کارفرمایان و سازمانهای کارگری را نیز موظف می نماید کە در جهت برابری جنسیتی در محل کار و در فعالیتهای سازمانی کار کنند. تبعیض میان زنان و مردان مجاز نیست، اما تبعیضی کە باعث ارتقاء برابری جنسیتی شود مجاز می باشد.