کودکان و خانوادە

برابری جنسیتی

Likestilling
هر خانوادە ای در انتخاب روش سازماندهی زندگی خویش و انجام کارها آزاد می باشد. با این وجود، اصول برابری جنسیتی و مساوات در قوانین و حقوق در نظر گرفته شده است. كلیه‌ كسانی كه‌ در نروژ زندگی می كنند باید از این مقررات پیروی نمایند. این پیروی برای نمونه‌ شامل قانون برابری جنسیتی، قانون ازدواج و قانون ارث می باشد.

یکی از مهمترین ارزشها در جامعه نروژ برابری بین انسان ها می باشد. این به‌ معنی داشتن اعتقاد به‌ اینكه‌ همه اشخاص بدون در نظر گرفتن جنسیت، سن، سطح توانایی، زمینه فرهنگی، قومیت و یا گرایش جنسی، دارای ارزشی برابر باشند. جامعه تلاش می نماید کە بە کلیە افراد فرصت های برابر متناسب با قابلیت های آنها اعطاء نماید. در این خصوص می توان برای مثال امکان آموزش در مدرسە برای دانش آموزان با معلولیت های گوناگون، آموزش زبان نروژی برای مهاجرین، اصل حقوق مشابە برای کار مشابه و غیرە اشارە نمود.

تغییرات زیادی در طی چند دهه اخیر در زمینه برابری جنسیتی ایجاد شده است. ما تغییراتی را در زمینه نگرش بە وظایف و موقعیت زنان و مردان در سطح عمومی، درخانوادە و خانە مشاهده نموده ایم.

Likestilling i arbeidslivet Likestilling i hjemmet

در دهه ١٩٧٠ بە طور کلی توجه بیشتر و بیشتری به حقوق زنان در جامعه و فرصت های تحصیلی و کاری آنها معطوف شد. مشارکت زنان در کار بە طور چشم گیری افزایش یافتە است، و امروز تعداد مردان و زنان شاغل تقریباً برابر می باشد. با این وجود هنوز هم مشاغلی کە خاص مردان و زنان می باشند وجود دارند و زنان بە مراتب بیشتر از مردان بە صورت پارە وقت کار می کنند. امروزه تعداد زنان و مردان دارای تحصیلات عالی تقریباً برابر می باشند ولی اغلب آنها هنوز هم تحصیلات سنتی را انتخاب می کنند. زنان اغلب در رشته های مراقبتی و پرورشی تحصیل می کنند در حالیکه مردان در رشته های تکنیکی و علوم طبیعی تحصیل می کنند. اگر چە زنان تقریبا نیمی از افراد شاغل را تشکیل می دهند، ولی هنوز هم در زندگی كاری از هر سە مدیر دو تای آنها مرد می باشند.

امروزه در اغلب خانواده ها، بە ویژە خانوادە های جوان، معمولاً زنان و مردان کار در خانە و مسئولیت مراقبت و مواظبت را تقسیم می نمایند، ولی هنوز هم زنان زمان بیشتری را نسبت به مردان صرف کار خانه می کنند.

آمار

قانون برابری جنسیتی

قانون برابری جنسیتی برای ارتقاء برابری تدوین شدە و بە ویژە باید در جهت پیشبر حقوق زنان کمک نماید. هدف از این قانون فراهم کردن امکانات برابر برای تحصیل، کار و توسعە فرهنگی و حرفە ای برای زنان و مردان می باشد. این قانون مسئولین دولتی را موظف می نماید کە فعالانە در جهت برابری جنسیتی در تمام زمینە های اجتماعی کار نمایند. این قانون همچنین کارفرمایان و سازمانهای کارگری را موظف می نماید کە در جهت برابری جنسیتی در محل کار و در فعالیتهای سازمانی کار کنند. تبعیض میان زنان و مردان مجاز نیست ولی تبعیضی کە باعث ارتقاء جنسیتی شود مجاز می باشد.