Barn og familie

Likestilling

Likestilling
Hvordan de enkelte familiene velger å organisere sitt liv og sine oppgaver, er opp til dem selv. Likevel finner vi tanken om likestilling og likeverd igjen i lover og rettigheter. Disse kan ingen som bor i Norge, velge å se bort fra. Det gjelder for eksempel likestillings- og diskrimineringsloven, ekteskapsloven og arveloven.

En av de aller viktigste verdiene i det norske samfunnet er likeverd mellom mennesker. Dette innebærer at man mener at mennesker har like stor verdi, uansett kjønn, alder, funksjonsnivå, kulturell bakgrunn, etnisk opprinnelse eller seksuell legning. Samfunnet jobber for å gi alle like muligheter ut fra sine forutsetninger. Eksempler på dette er skolens tilbud til elever med ulike funksjonshemninger og tilbudet om norskopplæring til innvandrere, prinsippet om lik lønn for likt arbeid osv.

De siste tiårene har det skjedd mye med likestillingen mellom kjønnene. Vi har opplevd en holdningsendring til menns og kvinners oppgaver og plass både i det offentlige og i familien og hjemmet.

Likestilling i arbeidslivet Likestilling i hjemmet

På 1970-tallet ble det rettet mer og mer oppmerksomhet mot kvinners rettigheter i samfunnet og deres muligheter innen utdanning og arbeidslivet generelt. Kvinners yrkesaktivitet har økt kraftig, og i dag er nesten like mange kvinner som menn i jobb. Fremdeles fins det likevel typiske kvinne- og mannsyrker, og langt flere kvinner enn menn jobber deltid. Omtrent like mange kvinner og menn har høyere utdanning i dag, men de fleste velger fremdeles tradisjonelt.

Kvinner utdanner seg oftere innen omsorg og undervisning, menn innen teknikk og naturvitenskap. Selv om kvinner nå utgjør nesten halvparten av de som er i jobb, er fortsatt nesten to av tre ledere i arbeidslivet menn.

I de fleste familier i dag, spesielt yngre familier, er det vanlig å dele på både arbeid i hjemmet og på omsorgsarbeid, men kvinner bruker fortsatt mer tid enn menn på husarbeid.

Fakta

Likestillings- og diskrimineringsloven

Likestillings- og diskrimineringsloven er skrevet for å fremme likestilling, fremme kvinners rettigheter og forhindre diskriminering. Målet med loven er å gi kvinner og menn like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling. Loven pålegger offentlige myndigheter å jobbe aktivt for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder.

Loven pålegger også arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoner å arbeide for likestilling på arbeidsplassene og i organisasjonslivet. Forskjellsbehandling av kvinner og menn er ikke tillatt, men ulik behandling som fremmer likestilling kan være tillatt.