ماشومان او کورنۍ

برابري (مساوات)

Likestilling
دا چې کورنۍ څرنګه خپل ژوند او دندې تنظيموي، پخپله په کورنیو پورې اړه لري، خو په قوانینو او حقوقو کې بیا هم د برابرۍ او مساواتو نظریې شتون لري. هیڅوک په ناروې کې له دې څخه سرغړونه نشي کولای. د بېلګې په توګه د برابرۍ ، واده کولو او میراث قانون.
د انسانانو تر منځ برابري په ناروېژي ټولنه کې د تر ټولو مهمو ارزښتونو له جملې څخه شمېرل کېږي. دا په دې مانا ده، چې ټول انسانان یو شان ارزښت لري، پرته له دې چې جنس، عمر، کړنې، کلتوري سابقه، توکم یا جنسي تمایل يې په پام کې ونیول شي. ټولنه د دې لپاره کار کوي چې هر چا ته یو شان امکانات برابر کړي. د بېلګې په توګه په ښوونځیو کې هغو زده کوونکو ته امکانات برابرول، چې معیوب وي او همدارنګه کډوالو (مهاجرینو) ته د ناروېژي ژبې د زده کړې امکانات، دا اصل چې د ورته کار لپاره باید یو شان تنخوا ورکړل شي او داسې نور.
په دې وروستیو لسیزو کې د نارینه وو او ښځینه و تر منځ په مساواتو کې ډیر بدلونونه راغلي دي. مونږ د نارینه وو او ښځینه وو د دندو او همدارنګه په دولتي ادارو او کورنۍ کې د دوی د ځای په هکله په چال چلند کې د بدلون شاهدان یوو.
Likestilling i arbeidslivet په کور کې برابري

ه ۱۹۷۰ کلونو کې په ټولنه کې د ښځو د حقونو او همداشان په عمومي توګه زده کړې او کار لپاره د دوی امکاناتو ته ډیره پاملرنه وشوه. په دندو کې د ښځو بوختیا په ډیره کچه زیاته شوې ده او اوسمهال په کار کې د ښځو او نارینه و شمېر مساوي دی. خو، لا تر اوسه هم د نارینه و او ښځینه و لپاره ځانګړې دندې شتون لري. نن ورځ د هغو نارینه و او ښځینه و شمېر شاوخوا یوشان دی، چې لوړې زده کړې کوي، خو ډیرې خلک اوس هم په دودیزه توګه انتخاب کوي. ښځې ډیرې وخت د پالنې او تدریس په برخه کې او نارینه د تخنیک او ساینس په برخو کې زده کړې کوي. سره له دې چې ښځې د ټولو کارکوونکو ۴۷ سلنه جوړوي خو، لا تر اوسه هم په کاري ژوند کې له دریو څخه دوه آمرین نارینه دي

نن ورځ په ډیرې کورنیو، په ځانګړې توګه په ځوانو کورنیو کې عامه ده، چې د کور او همدارنګه د پالنې کار وېشل کېږي، خو ښځې لا تر اوسه هم د نارینه و په پرتله د کور په کار باندې زیات وخت لګوي.

معلومات

د برابرۍ او توپیري چلند )تبعیض( ضد قانون

د برابرۍ او توپیري چلند )تبعیض( ضد قانون د برابرې د پرمختګ او همدارنګه د توپیري چلند )تبعیض( د مخنیوي
لپاره جوړ شوی دی. د دې قانون موخه دا ده چې ټولو وګړو ته د زده کړې )تحصیل(، کار، کلتوري او مسلکي وړتیاوو
لوړولو لپاره یوشان امکانات ورکړل شي. دولتې ادارې او چارواکي د قانون له مخې دنده لري چې د یادو موخو لپاره د
ټولنې په ټولو برخو کې په فعاله توګه کار وکړي.
د یاد قانون پر بنسټ، کارورکوونکي او د کارګرانو د ګټو د ساتلو سازمانونه مکلف دي چې په کاري ځایونو او
سازمانونو کې د برابرۍ لپاره کار او هلې ځلې وکړي. توپیرې چلند )تبعیض( منع دی، خو په ځینو ځانګړو حالتونو