ลูกๆ และชีวิตครอบครัว

โอกาสที่เท่าเทียมกัน

Likestilling
วิธีการที่แต่ละครอบครัวจะจัดระเบียบการดำเนินชีวิต และภาระหน้าที่ของพวกเขานั้นเป็นเรื่องของพวกเขาเอง อย่างไรก็ตามในเรื่องความเท่าเทียมกันและความเสมอภาพกันนั้น ได้ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายและการมีสิทธิ ซึ่งทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเหล่านี้ เช่น เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พระราชบัญญัติการแต่งงาน และพระราชบัญญัติการรับมรดก

หนึ่งในคุณค่าสำคัญที่สุดในสังคมนอร์เวย์คือความเสมอภาคของทุกคน นำมาซึ่งความเชื่อที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกันโดยแท้จริงโดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ ความสามารถ ภูมิหลังทางวัฒนธรรม เชื้อชาติดังเดิมหรือความเชื่อทางเพศ สังคมทำงานเพื่อให้โอกาสที่เท่าเทียมกันทุกคนโดยคำนึงถึงความสามารถของพวกเขา ตัวอย่างคือการศึกษาพิเศษที่ทางโรงเรียนเสนอให้แก่นักเรียนที่ความพิการแตกต่างกันและคำแนะนำเกี่ยวกับภาษานอร์เวย์สำหรับผู้อพยพ หลักการการจ่ายเงินที่เท่าเทียมกันสำหรับงานที่เท่าเทียมกัน และอื่นๆ

มีเรื่องมากมายเกิดขึ้นใน 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาในเรื่องของความเสมอภาคกันระหว่างเพศ เราพบกับการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของงานและสถานที่ของชายและหญิง ทั้งในชีวิตที่เป็นที่รู้จักและบ้านและชีวิตครอบครัว

Likestilling i arbeidslivet Likestilling i hjemmet

ในช่วงทศวรรษที่ 1970 (1970-tallet) เริ่มมีการให้ความสนใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้หญิงในสังคมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และผู้หญิงได้รับโอกาสทางการศึกษาและชีวิตการทำงานทั่ว ๆ ไป กิจกรรมด้านอาชีพของผู้หญิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีจำนวนผู้หญิงที่ทำงานเกือบจะเท่ากับจำนวนของผู้ชาย จะอย่างไรก็ตามยังคงมีอาชีพบางอย่างที่จัดให้เฉพาะผู้หญิงหรือเฉพาะผู้ชาย และยังมีผู้หญิงจำนวนมากกว่าผู้ชายที่ทำงานไม่เต็มเวลา (deltid) ทุกวันนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีการศึกษาระดับสูงเท่า ๆ กัน แต่ยังคงเป็นไปตามวัฒนธรรมเดิม ผู้หญิงมักเลือกศึกษาเกี่ยวกับด้านการดูแลและด้านการศึกษา ขณะที่ผู้ชายเลือกศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ถึงแม้ว่าจะมีผู้หญิงเกือบครึ่งหนึ่งที่ทำงาน แต่เกือบ 2 ใน 3 ของผู้นำเป็นผู้ชาย

ในครอบครัวส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ โดยเฉพาะครอบครัวหนุ่มสาว เป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ชายและผู้หญิงที่จะช่วยกันทำงานบ้านและเลี้ยงดูลูก แต่กระนั้น ผู้หญิงยังคงใช้เวลาทำงานบ้านมากกว่าผู้ชาย

ข้อเท็จจริง

พระราชบัญญํติความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติ

พระราชบัญญัติความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ เขียนขึ้นเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะเป็นการสนับสนุนสิทธิของผู้หญิง และป้องกันการเลือกปฏิบัติ
เป้าหมายของพระราชบัญญัตินี้คือ เพื่อให้ผู้ชายและผู้หญิงมีโอกาสเท่าเทียมกันในการศึกษา การทำงาน ด้านวัฒนธรรม และพัฒนาการด้านวิชาชีพ กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการอย่างแข็งขันในเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างเพศในทุก ๆ สังคม

พระราชบัญญัตินี้ บังคับให้นายจ้างและองค์กรธุรกิจดำเนินการในเรื่องความเท่าเทียมกันในสถานที่ทำงานและชีวิตในองค์กร ไม่อนุญาตให้มีการเลือกปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย แต่อนุญาตให้มีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะเป็นการสนับสนุนความเท่าเทียมกัน(เสมอภาค)