ቆልዓን ስድራቤትን

ማዕርነት

Likestilling
ነፍስ ወከፍ ስድራቤት ናብራኣን ዕዮታታን ከመይ ጌራ ክትውድቦ ከምትደሊ ንዕኣ እዩ ዝምልከት። ይኹን ደኣ እምበር ኣብ ሕግን መሰላትን፣ ኣብ ማዕርነትን ማዕረ ክብረትን ዝተሞርኮሰ ስነ-ሓሳብ እዩ ዘሎ። ኣብ ኖርወይ ዝቕመጡ ሰባት ብምሉኦም ነዚ ሕግታት ግድን ክኽተሉዎ ኣሎዎም። ንኣብነት ሕጊ ማዕርነት፣ ሕጊ ቃል ኪዳንን ሕጊ ውርሻን።

ኣብ ሕብረተተሰብ ኖርወይ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገደስቲ ክብርታት ደቅ ሰባት ኣብ መንጎኦም ማዕረ ክብረት ምህላው እዩ። እዚ ማለት ሰባት ማዕረ ክብረት ኣለዎም ማለት እዩ ብዘየገድስ ጾታ፣ ዕድመ፣ ዓቕሚ፣ ባህላዊ ድሕረባይታ፣ ብሄራዊ መበቆል ወይ ጾታዊ ዝንባለ። ሕብረተሰብና ንኩሉ ሰብ ከከምዓቕሙ ማዕረ ዕድላት ንኽህብ እዩ ዝዓዪ። ቤት ትምህርቲ ንዝተፈላለዩ ስንኩላን ተማሃሮ ዝህቦ ዕድላት፣ ዕድል ትምህርቲ ኖርሽክ ንወጻእተኛታት፣ ማዕረ ደሞዝ ንሓደ ዓይነት ስራሕ ዝብል መትከል ወዘተ ነዚ ዝገልጽ ኣብነታት እዩ።

ኣብዘንዓሰርተታት ዓመታት ብዙሕ ለውጥታት ተራእዩ ኣብ መንጎ ጾታታት። ደቅተባዕትዮን ደቅንስትዮን ኣብ ጽላት መንግስቲ፣ስድራቤትን ገዛን ዘለዎም ዕማማታትን ተራታትን ናይ ኣረኣእያ ለውጢ ተሞኪርና።

Likestilling i arbeidslivet Likestilling i hjemmet

ኣብ 1970-ታት ደቀንስትዮ ኣብ ሕብረተሰብና ዘለወን መሰላትን ኣብ ትምህርቲ ዓለምን ስራሕ ዓለምን ብሓፈሻ ዘለወን ዕድላት ብቐጻሊ ዝያዳ ቆላሕታ ክወሃቦ ጀሚሩ። ሞያዊ ንጥፈታት ደቀንስትዮ ኣጸቢቑ ወሲኹ፣ ሎሚ ኣብ ስራሕ ዝተዋፈራ ብዝሒ ደቀንስትዮ ዳርጋ ማዕረ ደቅተባዕትዮ ኮይኑ ኣሎ። ይኹን ደኣ እምበር ጌና ብደቀንስትዮ ዝዕብለል ሞያታትን ብደቅተባዕትዮ ዝዕብለል ሞያታትን ኣሎ፣ ከምኡውን ከፊላዊ ግዜ ዝሰርሓ ደቀንስትዮ ካብ ደቅተባዕትዮ ኣጸቢቐን ይበዝሓ። ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝተማህሩ ደቀንስትዮን ደቅተባዕትዮን ቁጽሮም ዳርጋ ማዕረ እዩ ዘሎ፣ ግን መብዛሕትኦም ክመርጹ ከለዉ በቲ ካብ ቀደም ልሙድ ዝነበረ ኣመራርጻ እዩ ዝመርጹ።

ደቀንስትዮ ዝያዳ ኣብ ጽላት ምእላይን ትምህርትን ዘድሃበ ዓይነት ትምህርታት ይመርጻ፣ ደቅተባዕትዮ ከኣ ኣብ ጽላት ተክኒክን ስነ-ፍልጠትን ዘድሃበ ዓይነት ትምህርታት ይመርጹ። ሽሕ’ኳ ሰራሕተኛታት ዳርጋ ፍርቀን ሎሚ ደቀንስትዮ ይኹና፣ ኣብ ስራሕ ዓለም ግን ዳርጋ ክልተ ሲሶ ሓለፍቲ ጌና ደቅተባዕትዮ እዮም ዘለዉ።

ኣብ ዝበዝሓ ስድራቤታት ኣብዚ እዋን እዚ፣ ብፍላይ ከኣ ንኣሽቱ ስድራቤታት ስራሕ ገዛ ስራሕ ምእላይን ምምቓል ልሙድ እዩ፣ ይኹን ደኣ እምበር ጌና ደቀንስትዮ ኣብ ስራሕ ገዛ ዝበዝሐ ግዜ ይጥቀማ ካብ ሰብኡት።

ጭብጢ

ሕጊ ማዕርነት

ሕጊ ማዕርነት ኣብ ማዕርነት ንምብጻሕ እዩ ተጻሒፉ፣ ከምኡ’ውን ብፍላይ ከኣ ኣብ መሰል ደቀ ኣንስትዮ ኣበርክቶ ክገብር። ዕላማ እዚ ሕጊ ንደቂ ተባዕትዮን ደቀ ኣንስትዮን ማዕረ ዕድላት ንትምህርቲ፣ ንስራሕ፣ ንባህሊን ንምምሕያሽን ምሃብ እዩ። መንግስታውያን ሰበስልጣን ኣብ ኩሉ መዳያት ሕብረተሰብ ኣብ መንጎ ጾታታት ማዕርነት ከርእዩ ፡ ብንጥፈት ክሰርሕሉ እዚ ሕጊ ጸቕጢ ይገብረሎም እዩ። ንወሃብቲ ስራሕን ማሕበራትን ኣብቲ ሰራሕተኛታት ዝሰርሕሉ ቦታ᎓ ማዕርነት ከርእዩ እቲ ሕጊ ጸቕጢ ይገብረሎም እዩ። ኣብ መንጎ ሰበይትን ሰብኣይን ኣድልዎ ምግባር ክልኩል እዩ እንተኾነ ግን ኣብቲ ብዝሒ ደቀንስትዮ ዘለዎ ቦታ ግን ንወዲ ተባዕታይ ቀዳምነት ይወሃብ እዩ። ንኸምዚ ዝኣምሰለ ኣፈላላይ ግን ፍቑድ እዩ።