ቆልዓን ስድራቤትን

ማዕርነት

Likestilling
.ነፍስ ወከፍ ስድራቤት ናብራኣን ዕዮታታን ከመይ ጌራ ክትውድቦ ከምትደሊ ንዕኣ እዩ ዝምልከት። ይኹን ደኣ እምበር ኣብ ሕግን መሰላትን፣ ኣብ ማዕርነትን ማዕረ ክብረትን ዝተሞርኮሰ ስነ-ሓሳብ እዩ ዘሎ። ኣብ ኖርወይ ዝቕመጡ ሰባት ብምሉኦም ነዚ ሕግታት ግድን ክኽተሉዎ ኣሎዎም። ንኣብነት ሕጊ ማዕርነት፣ ሕጊ ቃል ኪዳንን ሕጊ ውርሻን።

ኣብ ሕብረተተሰብ ኖርወይ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገደስቲ ክብርታት ደቅ ሰባት ኣብ መንጎኦም ማዕረ ክብረት ምህላው እዩ። እዚ ማለት ሰባት ማዕረ ክብረት ኣለዎም ማለት እዩ ብዘየገድስ ጾታ፣ ዕድመ፣ ዓቕሚ፣ ባህላዊ ድሕረባይታ፣ ብሄራዊ መበቆል ወይ ጾታዊ ዝንባለ። ሕብረተሰብና ንኩሉ ሰብ ከከምዓቕሙ ማዕረ ዕድላት ንኽህብ እዩ ዝዓዪ። ቤት ትምህርቲ ንዝተፈላለዩ ስንኩላን ተማሃሮ ዝህቦ ዕድላት፣ ዕድል ትምህርቲ ኖርሽክ ንወጻእተኛታት፣ ማዕረ ደሞዝ ንሓደ ዓይነት ስራሕ ዝብል መትከል ወዘተ ነዚ ዝገልጽ ኣብነታት እዩ።

ኣብዘን ዝሓለፋ ዓሰርተታት ዓመታት ብዙሕ ለውጥታት ተራእዩ ኣብ መንጎ ጾታታት። ደቅተባዕትዮን ደቅንስትዮን ኣብ ጽላት መንግስቲ፣ስድራቤትን ገዛን ዘለዎም ዕማማታትን ተራታትን ናይ ኣረኣእያ ለውጢ ተሞኪርና።

Likestilling i arbeidslivet Likestilling i hjemmet

ኣብ 1970-ታት ደቀንስትዮ ኣብ ሕብረተሰብና ዘለወን መሰላትን ኣብ ትምህርቲ ዓለምን ስራሕ ዓለምን ብሓፈሻ ዘለወን ዕድላት ብቐጻሊ ዝያዳ ቆላሕታ ክወሃቦ ጀሚሩ። ሞያዊ ንጥፈታት ደቀንስትዮ ኣጸቢቑ ወሲኹ፣ ሎሚ ኣብ ስራሕ ዝተዋፈራ ብዝሒ ደቀንስትዮ ዳርጋ ማዕረ ደቅተባዕትዮ ኮይኑ ኣሎ። ይኹን ደኣ እምበር ጌና ብደቀንስትዮ ዝዕብለል ሞያታትን ብደቅተባዕትዮ ዝዕብለል ሞያታትን ኣሎ፣ ከምኡውን ከፊላዊ ግዜ ዝሰርሓ ደቀንስትዮ ካብ ደቅተባዕትዮ ኣጸቢቐን ይበዝሓ። ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝተማህሩ ደቀንስትዮን ደቅተባዕትዮን ቁጽሮም ዳርጋ ማዕረ እዩ ዘሎ፣ ግን መብዛሕትኦም ክመርጹ ከለዉ በቲ ካብ ቀደም ልሙድ ዝነበረ ኣመራርጻ እዩ ዝመርጹ።

ደቀንስትዮ ዝያዳ ኣብ ጽላት ምእላይን ትምህርትን ዘድሃበ ዓይነት ትምህርታት ይመርጻ፣ ደቅተባዕትዮ ከኣ ኣብ ጽላት ተክኒክን ስነ-ፍልጠትን ዘድሃበ ዓይነት ትምህርታት ይመርጹ። ሽሕ’ኳ ሰራሕተኛታት ዳርጋ ፍርቀን ሎሚ ደቀንስትዮ ይኹና፣ ኣብ ስራሕ ዓለም ግን ዳርጋ ክልተ ሲሶ ሓለፍቲ ጌና ደቅተባዕትዮ እዮም ዘለዉ።

ኣብ ዝበዝሓ ስድራቤታት ኣብዚ እዋን እዚ፣ ብፍላይ ከኣ ንኣሽቱ ስድራቤታት ስራሕ ገዛ ስራሕ ምእላይን ምምቓል ልሙድ እዩ፣ ይኹን ደኣ እምበር ጌና ደቀንስትዮ ኣብ ስራሕ ገዛ ዝበዝሐ ግዜ ይጥቀማ ካብ ሰብኡት።

ጭብጢ

ሕጊ ማዕርነትን ኣድልዎን

ሕጊ ማዕርነትን ኣድልዎን ማዕርነት፡መሰላት ደቅ-ኣንስትዮ ንምድንፋዕን ኣድልዎ ንምክልኻልን ኢሉ ዝተጻሕፈ ሕጊ እዩ።እዚ ሕጊ ዕላምኡ ንደቀንስትዮን ንደቅተባዕትዮን ማዕረ ዕድላት ትምህርቲ፣ስራሕን ባህላዊን ፍልጠታዊ ምዕባለን እዩ።ሕጊ ሰብ መዚ መንግስቲ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ሕብረተሰብ ማዕርነት ኣብ መንጎ ጾታታት ክህሉ ክጽዕሩ ብሕጊ ይግደዱ እዮም።
ወሃብቲ ስራሕን ማሕበራት ስራሕዓለምን ውን ኣብ ስራሕን ኣብ ንጥፈታት ማሕበራትን ማዕርነት ክህሉ ክጽዕራ በዚ ሕጊ ይግደዳ። ኣድልዎ ደቀንስትዮን ደቅተባዕትዮን ኣይፍቀድን እዩ፣ ይኹን ደኣ እምበር ንማዕርነት ዝድንፍዕ ኣፈላላይ ግን ይፍቀድ እዩ።