Çocuklar ve aile

Kadın-erkek eşitliği

Likestilling
Aileler kendi içlerinde yaşamlarını ya da görevlerini nasıl düzenleyeceklerine kendileri karar verirler. Yine de eşitlik ve eş değerli olma düşücesini yasalar ve haklarda görebiliriz. Norveç’te yaşayan herkesin bu yasaları takip etmesi zorunludur. Eşitlik yasası, evlenme ve boşanma yasası ve miras yasası bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Norveç toplumundaki en önemli değerlerden biri, insanlar arasındaki eşitliktir. Bu şu anlama gelir: insanlar, cinsiyetleri, yaşları, yetenek düzeyi, kültürel geçmişleri, etnik kökenleri ya da cinsel seçimlerine bakılmaksızın aynı değere sahiptirler. Toplum herkese, başlangıç noktalarından yola çıkarak eşit koşullar sağlamaya çalışır. Örneğin, farklı engelleri olan öğrenciler için sağlanan özel koşullar, yabancılara sağlanan Norveççe öğrenme olanağı, aynı işe aynı maaş prensibi gibi.

Son yirmi-otuz yılda kadın-erkek eşitliği konusunda pek çok yeni gelişme oldu. Kadın ve erkeklerin toplumda, aile içinde ve evde görevleri ve yeri konusundaki tavır ve davranışlarda büyük değişim yaşadık.

Likestilling i arbeidslivet Likestilling i hjemmet

1970’li yıllarda kadınların toplumdaki hakları ve eğitim alanındaki imkanları ve genel olarak çalışma ortamları gittikçe daha önem kazanmaya başladı. Kadınların çalışma hayatına katılımlarında önemli oranda bir artış oldu ve günümüzde neredeyse erkekler kadar kadınlarda çalışma hayatında yer almaktadır. Yine de tipik kadın- işi ve erkek-işi ayrımı hala vardır ve erkeklere göre part time çalışan kadınların sayısı oldukça fazladır. Günümüzde yüksek eğitim alan kadın ve erkeklerin oranı neredeyse aynıdır, ancak çoğunluk geleneksel meslekleri seçmektedir.

Kadınlar genellikle hizmet ve eğitim alanlarını seçerken, erkekler teknik ve fen bilimleri eğitimini seçmektedir. Ayrıca kadınların çalışma oranları neredeyse toplam işgücü oranının yarısını teşkil ediyor olsada, iş yerlerindeki her üç yöneticiden ikisi erkektir.

Günümüzde ailelerin çoğunluğunda, özellikle genç ailelerde, evde ve çocukların bakımında işbölümü yapmak olağan olsa da kadınlar ev işlerine erkeklerden daha fazla zaman ayırırlar.

Bilgiler

Eşitlik-ve Ayrımcılık Yasası

Eşitlik- ve Ayrımcılık Yasası, eşitliği ilerletmek/geliştirmek ve ayrımcılığı engellemek için yazılmıştır. Yasanın amacı, herkese eşit eğitim hakkı, iş ve kültürel ve kendini geliştirme imkanı vermektir. Yasa, resmi mercilerin bu konularla ilgili toplumun her kesiminde aktif olarak çalışmalarını zorunlu kılmaktadır.

Yasa, işverenlere ve kurumlara da, iş alanlarında ve kurum faaliyetlerinde eşitlik için çaba
harcama/çalışma görevi yüklemektedir. Kadınlar ve erkekler arasında ayrımcılık yapmaya izin
verilmemektedir, ancak eşitlik ilkesini daha da ilerletecek, pekiştirecek pozitif ayrımcılığa izin
verilmektedir.