اطفال و زندگی خانوادگی

حقوق و تعهدات ازدواج

Brudepar

Utdrag fra ekteskapsloven:

  • گزیده ای از قانون ازدواج:
    هر کسیکه بالای ۱۸ سال باشد و قبلاً ازدواج نکرده و دارای اقامت قانونی در ناروی باشد، می تواند در اینجا ازدواج کند.
  • تمامی ازدواج ها باید بە صورت داوطلبانه صورت بگیرند. زنان و مردان در انتخاب آزادانە همسر خود دارای حق یکسان اند. طبق قانون جزا، مجبور نمودن شخص به ازدواج با استفاده از خشونت، صلب آزادی، فشار و یا تهدید می تواند منجر تا به شش سال حبس گردد. همدستی در این رابطە هم بە همین اندازە مجازات می گردد.
  • گر کسی تصمیم بگیرد که دیگر خواهان ادامە زندگی با همسرش نمی باشد، می تواند درخواست جدایی رسمی (زمان مقرر شده جهت اندیشیدن و تصمیم گیری) نماید. بعد از جدایی رسمی بە مدت یک سال، فرد می تواند طلاق بگیرد. اگر فرد درخواست جدایی نکند ولی برای دو سال بە صورت جداگانه زندگی کند، در این صورت هم می تواند اجازە طلاق دریافت نماید. زنان و مردان بطور یکسان دارای حق جدائی و درخواست طلاق میباشند.
  • کی از زوجین می تواند بدون جدایی تقاضای طلاق نماید در صورتیکە یکی ازآنها همسر یا فرزندان را در معرض سوء قصد، خشونت، بدرفتاری شدید یا اینکە هراس از وقوع این اعمال در آنها بە جود آوردە باشد. یکی از زوجین همچنین می تواند در صورت ازدواج اجباری درخواست طلاق نماید. اگر فرد ازدواج را بابت چنین دلایل فسخ نماید، هنوز هم برای اجازه دریافت اقامت حق و حقوقی وجود دارد.
  • زوجین مسئولیت مشترکی جهت تامین نفقه و مراقبت از خانواده دارند. آنها مسئولیت اقتصادی مشترکی دارند و آنها بە طور مشترک مسئول ایجاد وضعیتی خوب برای فامیل می باشند. اما آنها می توانند این کار را بە طرق مختلف انجام دهند. به عنوان نمونە از طریق پول درآوردن، کار کردن در خانه، مواظبت ازاطفال و یا از راه های دیگر. یک زوج اززوج دیگر در بعضی از موارد می تواند جهت تامین مصارف مورد نیاز پول طلب نماید. طبق ماده ۳۹ قانون ازدواج، زوجین مکلف می باشند کە اطلاعات مربوط بە اقتصاد خویش را در اختیار یکدیگر قرار دهند. یکی از زوجین می تواند از همسرش درخواست نماید تا یک کاپی از اظهارنامە مالیاتی، صورت حساب بانکی خویش وغیره را برای او تهیه کند.
  • کی حق مالکیت چی را در یک ازدواج دارد؟ هر چیزی را که شخص قبل از ازدواج تحت مالکیت دارد بعد از ازدواج نیز تحت مالکیت او قرار میگیرد. بر علاوه تمامی اموال به ارث رسیده، تحفه ها و خریدهای شخصی بعد از ازدواج نیز تحت مالکیت شخص قرار میگیرد. اموالی که تحت مالکیت یکی از زوجین می باشد، صاحب اموال می تواند بدون موافقت همسر آنها را بفروشد یا بە کس دیگری بخشش نماید. هر چیزی را که زوجین بە صورت مشترک و یا برای خانه خریده باشد مربوط مالکیت مشترک زوجین میباشد.

واقعیت ها

قانون ازدواج

قانون ازدواج ارتباط میان زن و شوهر را تنظیم می کند. افراد عروسی ناکرده که باهم زندگی می کنند دارای حقوق و مسئولیت های مشابه مانند افراد متاهل در برابر همدیگر نمی باشند. این امر بخاطر است که اکثر افراد که باهم زندگی می کنند قرارداد قانونی خویش را انجام می دهند.