کودکان و خانوادە

حقوق و وظایف در ازدواج

Brudepar

گزیدە ای از قانون ازدواج:

  • كلیه‌ افراد بالای ١٨ سال که قبلاً ازدواج نکرده و دارای اقامت قانونی در نروژ می باشند، می توانند در نروژ عقد ازدواج نمایند.
  • كلیه‌ ازدواج ها باید بە صورت داوطلبانه صورت بگیرند. زنان و مردان حق متساوی در انتخاب آزادانە همسر خود را دارند. بر طبق قانون مجازات، شخصی کە با استفاده از خشونت، صلب آزادی، فشار و یا تهدید، فرد دیگری را وادار به ازدواج کند می توان تا شش سال زندان مجازات نمود. همدستی در این رابطە هم بە همین اندازە مجازات می گردد.
  • چنانچه شخصی تصمیم بگیرد که دیگر خواهان ادامە زندگی با همسرش نمی باشد، می تواند درخواست جدایی نماید. بعد از جدایی بە مدت یک سال، فرد می تواند طلاق بگیرد. چنانچه فرد درخواست جدایی نکند اما به‌ مدت دو سال بە صورت جداگانه زندگی کند، در این صورت هم می تواند اجازە طلاق دریافت نماید. زنان و مردان از حق متساوی جهت جدائی و درخواست طلاق برخوردارند
  • یکی از زوجین می تواند بدون جدایی تقاضای طلاق نماید در صورتیکە همسر/شوهر و یا فرزندان او را در معرض تلاش به‌ قتل ، خشونت، بدرفتاری شدید قرار داده‌ باشد و یا اینکە هراس از وقوع این اعمال را خلق كرده‌ باشد. یکی از زوجین همچنین در صورتیكه‌ ازدواج به‌ صورت اجباری صورت گرفته‌ باشد می تواند درخواست طلاق نماید. در صورتیكه‌ به‌ دلایل ذكر شده‌ زندگی زناشویی را رها كنید، حقوقی در خصوص اجازه‌ اقامت وجود دارد.
  • زوجین مسئولیت مشترکی جهت تامین معیشت و مراقبت از خانواده خویش را دارند. آنها مسئولیت اقتصادی مشترکی دارند و آنها بە طور مشترک مسئول فراهم آوردن وضعیتی خوب برای خانوادە می باشند. اما آنها می توانند بە طرق مختلف جهت این امر کوشا باشند. برای نمونە از طریق پول درآوردن، کار کردن در خانه، مراقبت از کودکان و یا از راه های دیگر. همسر در بعضی از موارد می تواند جهت تامین هزینەهای مورد نیاز از زوج دیگر پول مطالبە نماید. بر طبق ماده ٣٩ قانون ازدواج، زوجین موظف می باشند کە اطلاعات مربوط بە اقتصاد خویش را در اختیار یکدیگر بگذارند. یکی از زوجین برای مثال می تواند از همسرش درخواست نماید تا یک کپی از اظهارنامە مالیاتی، صورت حساب بانکی خویش و غیره را در اختیار او بگذارد.
  • در ازدواج مالکیت بە چه شکلی می باشد؟ کلیە چیزهایی که قبل از ازدواج تحت مالکیت یک شخص بوده بعد از ازدواج نیز تحت مالکیت او قرار خواهد داشت. علاوه‌ بر این تمامی اموال به ارث رسیده، هدایا و خریدهای شخصی بعد از ازدواج نیز تحت مالکیت شخص قرار خواهند داشت. اموالی که تحت مالکیت یکی از زوجین می باشند را می توان بدون بدون موافقت زوج دیگر فروخت و یا بە شخص دیگری اعطاء نمود. هر چیزی را که زوجین بە صورت مشترک و یا برای خانه خریده باشند تحت مالکیت مشترک زوجین قرار خواهد داشت.

آمار

قانون ازدواج

قانون ازدواج وضعیت و رابطە در زندگی زناشوئی را تنظیم می کند. افرادی کە بدون ازدواج باهم زندگی می کنند دارای حقوق و تعهداتی کە زن و شوهر نسبت بە یکدیگر دارند نیستند. افرادی کە بدون ازدواج باهم زندگی می کنند بنابراین باید قراردادهای ویژە خود را تنظیم نمایند.