ลูกๆ และชีวิตครอบครัว

สิทธิและหน้าที่ของการแต่งงาน

Brudepar

คัดลอกมาจากกฎหมายการแต่งงาน:

  • ทุกคนที่อายุมากกว่า 18 ปี และไม่เคยแต่งงานมาก่อน รวมทั้งได้รับอนุญาตให้พำนักพักอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ สามารถแต่งงานได้ตามกฎหมาย
  • การแต่งงานทั้งหมดจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิและอิสระเหมือนกันในการที่จะเลือกคู่สมรสด้วยตนเอง ประมวลกฎหมายอาญาระบุว่า บุคคลใดที่ใช้ความรุนแรง ลิดรอนเสรีภาพกักขัง สร้างความกดดัน หรือข่มขู่ให้ผู้อื่นแต่งงาน จะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 6 ปี หรือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดจะได้รับโทษเหมือนกัน
  • ถ้าบุคคลใดตัดสินใจไม่ต้องการที่จะอยู่ร่วมกับคู่สมรสอีกต่อไป บุคคลนั้นสามารถขอแยกกันอยู่ได้ เมื่อแยกกันอยู่ครบ 1 ปี บุคคลนั้นสามารถขอหย่าร้างได้ ถ้าบุคคลนั้นไม่ได้ขอแยกกันอยู่ แต่ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันเป็นเวลา 2 ปี บุคคลนั้นมีสิทธิหย่าร้างได้ ทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีสิทธิเหมือนกันในการขอ แยกกันอยู่ และขอหย่าร้าง
  • คู่สมรสสามารถขอหย่าร้างจากกันได้โดยไม่ต้องแยกกันอยู่ ถ้าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ในภาวะที่เขาหรือเธอหรือลูก ถูกประทุษร้าย ได้รับความรุนแรง ได้รับการทารุณกรรมร้ายแรง หรือได้รับความหวาดกลัวจากเรื่องนั้น คู่สมรสสามารถขอหย่าร้างได้ ถ้าอยู่ในภาวะที่ถูกบังคับ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการได้รับใบอนุญาตพำนักอาศัย ถ้าบุคคลนั้นพ้นจากการสมรสด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้
  • คู่สมรสมีความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดหาและดูแลครอบครัว พวกเขามีความรับผิดชอบร่วมกันทางด้านเศรษฐกิจ และมีความรับผิดชอบร่วมกันสำหรับการทำงานที่จะทำให้ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยพวกเขาสามารถมีส่วนร่วมได้ในหลาย ๆ วิธี เช่น อาจจะเป็นการหาเงินรายได้ หรือทำงานที่บ้าน หรือดูแลลูก หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ในบางกรณีคู่สมรสสามารถขอให้อีกฝ่ายหนึ่งจ่ายเงินค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้ ตามพระราชบัญญัติการแต่งงาน มาตราที่ 39 กล่าวว่า คู่สมรสมีหน้าที่ ที่จะต้องให้ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจของกันและกัน คู่สมรสสามารถขอสำเนาข้อมูลจากอีกฝ่ายหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี หรือข้อมูลในบัญชีธนาคาร เป็นต้น
  • ใครเป็นเจ้าของทรัพย์สินเมื่อมีการแต่งงาน? ทรัพย์สินที่บุคคลใดเป็นเจ้าของก่อนแต่งงาน บุคคลนั้นยังคงเป็นเจ้าของหลังจากแต่งงานแล้ว บุคคลนั้นเป็นเจ้าของมรดกหรือของขวัญที่เขาได้รับด้วยหลังจากที่เขาแต่งงานแล้ว รวมทั้งเป็นเจ้าของในสิ่งที่บุคคลนั้นซื้อเอง สิ่งที่บุคคลนั้นเป็นเจ้าของ เขามีสิทธิที่จะขายหรือให้ โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจากคู่สมรส สิ่งที่คู่สมรสซื้อร่วมกันหรือซื้อสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย คู่สมรสเป็นเจ้าของร่วมกัน

ข้อเท็จจริง

พระราชบัญญัติการแต่งงาน

พระราชบัญญัติการแต่งงานดูแลความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงานกันอยู่ด้วยกันไม่มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับคู่ที่แต่งงานกัน นั่นคือทำไมคู่ที่อยู่กันกันฉันสามีภรรยาจึงทำข้อตกลงทางกฎหมายของตัวเอง