ቆልዓን ስድራቤትን

መሰላትን ግዴታትን ኣብ መርዓ

Brudepar

ኣስተዋጽኦ ካብ ሕጊ ቃልኪዳን። ኩሎም

  • ልዕሊ 18 ዓመታት ዝዕድሚኦም ዘይምርዑዋት ኣብ ኖርወይ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ኣብዚ ቃልኪዳን ክኣስሩ ይኽእሉ።
  • ቃልኪዳን ወለንታዊ ክኸውን ኣለዎ። ደቀንስትዮን ደቅተባዕትዮን ነጻ ኮይኖም በዓልቤት ክመርጹማዕረ መሰል ኣለዎም። ብመሰረት ገበናዊ ሕጊ ብጎነጽ፣ ምግሃስ ናጽነት ጸቕጢ ወይ ምፍርራሕ ንካልእ ሰብ ኣገዲዱ ቃልኪዳን ዘእስር ሰብ ሽዱሽተ ዓመታት ቤት ማእሰርቲ ክቕጻዕ ይኽእል። ምትሕብባር ማዕረ የቕጽዕ።
  • ሓደ ሰብ ምስ በዓልቤቱ ክንበር ኣይደልን እየ ኢሉ እንተወሲኑ ክፈላለ ክሓትት ይኽእል። ሓድ ዓመት ተፈላሊኻ ድሕሪ ምጽናሕ ኢኻ ፍትሕ ክፍቀደልካ ዝኽእል። ክትፈላለ ከይሓተትካ ጸኒሕካ፣ ግን ከኣ ንክልተ ዓመት በበይንኹም ክትቅመጡ እንተደኣ ጸኒሕኹም ሽዑ ውን ፍትሕ ክፍቀደልካ ይኽእል። ደቅንስትዮን ደቅተባዕትዮን ክፈላላዩ ክሓቱን ፍትሕ ክሓቱን ማዕረ መሰል ኣለዎም።
  • ሓደ በዓል ቤት ብቐጥታ ፍትሕ ክሓተሉ ዝኽእል ኩነት ማለት ኣቐዲሙ ክፈላለ ከይሓተተ፣ እቲ ሓደ በዓልቤት ንዕኡ ወይ ንዕ ኣ ወይ ንደቃ ንፈተነ ቅትለት፣ ጎነጽ፣ ከቢድ ግፍዒ ወይ ከምዚ ከጋጥም ስግኣት እንተሕዲሩ እዩ። እቲ ቃልኪዳን ብግዴታ ዝተመስረተ እንተኾይኑውን ሓደ በዓልቤት ብቐጥታ ክፋታሕ ክሓትት ይኽእል።ምስ መንበሪ ፍቓድ ዝተተሓሓዘ መሰላት ውን ኣሎ፣ ሓዳር በዚ ዝተጠቕሰ ምኽንያታት እንተ ተበቲኹ።
  • ሰብቃልኪዳን ስድራቤቶም ክኣልዩ ናይ ሓባር ሓላፍነት ኣለዎም። ብሓባር ቁጠባዊ ሓላፍነት ይስከሙ፣ ስድራቤት ጽቡቕ ንኽትህሉ ክዕመም ዘለዎ ስራሕ ናቶም ሓባራዊ ሓላፍነት እዩ። ነዚ ግን ብዝተፈላለየ መገድታት እዮም እጃሞም ከበርክቱ ዝኽእሉ። ገንዘብ ብምምጻእእ ክኸውን ይኽእል፣ ኣብ ገዛ ብምስራሕ፣ ቆልዑ ብምሕላው ወይ ብካልእ መገዲ። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ሓዲኦም ነቲ ካልኣይ ኣገዳሲ ወጻኢታት ክሽፍን ገንዘብ ክሓትት ይኽእል።ሕጊ ቃልኪዳን ዓንቀጽ 39 ከምዝብሎ ሰብቃልኪዳን ነንሕድሕዶም ብዛዕባ ቁጠባዊ ኩነታቶም ክሕብሩ ግቡኦም እዩ። ሓዲኦም ቅዳሕ ወረቐት ርእሰ-ገለጻ ቀረጽ(ሰላንጊቨልሰ) ክወሃቦ፣ ቅዳሕ ወረቐት ሕሳብ ባንክ ክወሃቦ ክሓትት ይኽእል ወዘተ።
  • ኣብ ቃልኪዳን መን እንታይ ይውንን፧ ቅድሚ ምምርዓውካ ትውንኖ ዝነበርካ፣ ዋላ ድሕሪ ምምርዓውካ ትውንኖ ኢኻ። ድሕሪ ምምርዓውካ ትወርሶ ወይ ዝወሃበካ ህያብ ውን ትውንኖ ኢኻ። እቲ ትውንኖ በዓልቤትካ ወይ በዓልቤትኪ ጠጠው ከየበለካ ክትሸጦ ወይ ክትህቦ ትኽእል ኢኻ። ሰብቃልኪዳን ብሓባር ዝገዝእዎ ወይ ንገዛ ዝገዝእዎ ብሓባር ይውንንዎ።

ጭብጢ

ሕጊ መርዓ

ሕጊ መርዓ ነቲ ኣብ መንጎ መርዓ ዘሎ ስርዓት የትሕዝ። መጻምድቲ ግን ከምቲ ምርዕዋት ዘለዎም ኣብ መንጎኦም ሓደ ዓይነት መሰላትን ግዴታትን የብሎምን። መጻምድቲ ናቶም ዝኾነ ውዕል ክገብሩ ኣለዎም።