اطفال و زندگی خانوادگی

حق تصمیمگیری در مورد سرنوشت یا زندگی خود

هر نوع استفاده از خشونت طبق قانون در ناروی ممنوع می باشد، به شمول خشونت در فامیل، بین دوست دختر و دوست پسر، بین جفتی کە بدون ازداوج با هم زندگی می کنند و یا بین زن و شوهر.

استفاده از تنبیه جسمی در تربیه اطفال، ختنە دختران و مجبور کردن شخصی به ازدواج خلاف میلش، نیز بە عنوان خشونت محسوب می شود.

برای دریافت معلومات بیشترراجع به خشونت خانگی شما میتوانید به سایت زیر مراجعه کنید: www.kompetansenorge.no/vold.

واقعیت ها

خشونت چی می باشد؟

  • خشونت عبارت از حمله بالای دیگران می باشد.
  • خشونت هر آن عمل است که باعث صدمه، درد یا هراس برای شخص دیگر گردد.
  • خشونت می تواند فزیکی و روانی باشد.

خشونت در ارتباطات نزدیک بدین معنی است که حمله کننده و قربانی با هم نسبت، دوستی یا ارتباط صمیمی دارند. UDI eller politiet