کودکان و خانوادە

خشونت در روابط نزدیك

هر گونە استفاده از خشونت طبق قانون در نروژ ممنوع می باشد، از جملە خشونت در خانواده، میان دوست دختر و دوست پسر، میان همباش ها و میان همسر و شوهر.

استفاده از تنبیه بدنی در تربیت کودک، ختنە دختران و وادار کردن افراد به ازدواج نیز بە عنوان خشونت محسوب می شود.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خشونت در روابط نزدیک بە ویب سایت www.kompetansenorge.no/vold.

آمار

خشونت چیست؟

  • خشونت تعرض بە دیگران می باشد.
  • خشونت هر عملی می باشد کە باعث ایجاد آسیب، آزار یا ترس در شخص دیگری گردد.
  • خشونت می تواند هم فیزیکی و هم روحی باشد.

خشونت در ارتباطات نزدیک بە این معنی می باشد کە شخص تعرض کنندە و قربانی با هم فامیل یا دوست هستند و یا اینکە آنها بسیار برای همدیگر مهم می باشند.

UDI eller politiet