کودکان و خانوادە

حق تصمیم گیری در مورد زندگی خویش

هر گونە استفاده از خشونت طبق قانون در نروژ ممنوع می باشد، از جملە خشونت در خانواده، میان دوست دختر و دوست پسر، میان همباش ها و میان همسر و شوهر.

استفاده از تنبیه بدنی در تربیت کودک، ختنە دختران و وادار کردن افراد به ازدواج نیز بە عنوان خشونت محسوب می شود.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خشونت در روابط نزدیک بە وبسایت زیر مراجعه‌ كنید: www.kompetansenorge.no/vold.

آمار

خشونت چیست؟

  • خشونت تعرض بە دیگران می باشد.
  • خشونت هر عملی می باشد کە باعث ایجاد آسیب، آزار یا ترس در شخص دیگری گردد.
  • خشونت می تواند هم فیزیکی و هم روحی باشد.

اقامت های گوناگونی وجود دارند كه‌ شما شاید بتوانید در صورتیكه‌ در معرض خشونت فیزیكی یا روحی قرار بگیرد، درخواست چنین اجازه‌ اقامتهایی را بكنید. برای كسب اطلاعات بیشتر و برای اطلاع یافتن از اینكه‌ شما به‌ كدام یك از این نوع اجازه‌ اقامت ها می توانید درخواست ارائه‌ دهید، با اداره‌ كل اتباع خارجی – UDI و یا پلیس محل زندگی خویش تماس بگیرید.