Barn og familie

Retten til å bestemme over sitt eige liv

All bruk av vald er forbode ved lov i Noreg, også vald i familien, mellom kjærastar, sambuarar og ektepar.

Bruk av fysisk avstraffing i barneoppsedinga, kjønnslemlesting og å presse nokon til å gifte seg mot sin vilje, blir også rekna som vald.

Du kan lese meir om vald i nære relasjonar på www.kompetansenorge.no/vold.

Fakta

Kva er vald?

  • Vald er eit overgrep mot andre.
  • Vald er alle handlingar som påfører ein annan skade, smerte eller redsel.
  • Vald kan vere både fysisk og psykisk.

Det finst ulike typar opphaldsløyve som du kanskje kan søkje om dersom du er blitt utsett for fysisk eller psykisk vald. Ta kontakt med UDI eller politiet der du bur, for å finne ut om du kan søkje om ein av desse typane opphaldsløyve.
.