ماشومان او کورنۍ

د نږدې خپلوانو تر منځ زورزیاتی

په ناروې کې زور زیاتی، د کورنی زور زیاتي په شمول، د ملګرو (د مینې)، هغه ښځه او مېړه چې بې له نکاح کولو له یو بل سره اوسېږي، او همداشان د ښځې او مېړه تر منځ، د قانون له مخې منع دی.
د ماشومانو په روزنه کې د وهلو، د انجونو د سنتولو او د خپلې خوښې پرته څوک واده کولو ته اړ کول (مجبورول) هم زورزیاتی ګڼل کېږي.

Dتاسو کولای شئ د کورني زورزیاتي په هکله لا زیات معلومات په لاندې انترنت پاڼه کې ولولئ: www.kompetansenorge.no/vold.

معلومات

زور زیاتی څه شی دی؟

  • زور زیاتی د نورو پر وړاندې تیری دی.
  • ټولې هغه کړنې چې نورو ته زیان، درد یا وېره رسوي زور زیاتی دی
  • زور زیاتی هم بدني او هم روحي کېدای شي.

د نږدې خپلوانو تر منځ زور زیاتي مانا دا ده، چې تېری کوونکی او زیانمن شوی د یوې کورنۍ غړي، ملګري او یا د یو بل لپاره زیات اهمیت لري.

UDI eller politiet