Carruurta iyo qoyska

Xadgudubka dadka dhow

Isticmaalka dhammaan nooc kasta oo ka mid ah xadgudubku waa mamnuuc Norwey, kuwaas oo ka mid yihiin xadgudubka qoyska dhexdiisa ah, labada wadanool iyo dadka is qaba.

Adeegsiga jidhdilka carruurta si loo barbaariyo, gudniinka, iyo in cadaadis lagu saaro qof inuu guursado qof aanu raalli ka aheyn waxa loo arkayaa xadgudub.

Waxa aad ka akhrisan kartaa macluumaad intaa dheer oo ku saabsan dhibta loo gaysto dadka isku dhawo  www.kompetansenorge.no/vold.

Wax sax ah

Muxu yahay xadgudub?

  • Xadgudub waa xumayn qof kale.
    Xadgudub waa dhammaan falalka keena dhaawac, xanuun ama cabsi.
  • Xadgudub wuxu noqon karaa mid jidh ahaan iyo maskax labadaba ah.
  • Xadgudubka dadka kuu dhow waxa looga jeedaa marka dhibgeystaha iyo dhibbanuhu ay isku qoys yihiin.

Waxa jira noocyo kala duwan oo oggolaanshooyin joogitaan kuwaas oo laga yaabaa in aad codsan kartid haddii laguu geystay xadgudub jidh ahaan ama maskax ahaan. La xidhiidh

UDI eller politiet si aad u ogaato in aad codsan karto mid ka mid aha noocyadaa oggolaanshooyin. joogitaan