ቆልዓን ስድራቤትን

ጎነጽ ኣብ መንጎ ቀረባ ዝምድና ዘለዎም ሰባት

ኩሉ ዓይነት ጎነጽ ኣብ ኖርወይ ብሕጊ እጉድ እዩ፣ ጎነጽ ስድራቤትን፣ኣብ መንጎ ፍቑራት፣ መቓምጥቲን ሰብ ቃልኪዳንን የጠቓልል።

ኣካላዊ መቕጻዕቲ ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዑ፣ ምኽንሻብን ብጸቕጢ ንካልእ ሰብ ከምዝምርዖ ምግባርን ውን ከም ጎነጽ እዩ ዝቑጸር።

ብዛዕባ ጎነጽ ኣብ መንጎ ቀረባ ኣባላት ስድራቤት ኣብዚ ዝያዳ ኣንብብ፣ትኽእል፣ www.kompetansenorge.no/vold.

ጭብጢ

ዓመጽ ኣንታይ እዩ፧

  • ምዕማጽ ንኻልእ ሰብ ምጥቃዕ ማለት እዩ።
  • ምዕማጽ ዝኾነ ዓይነት ግብሪ ዝጐድእ፣ ዘሳቒ ወይ ዘፍርሕ ማለት እዩ።
  • ምዕማጽ ኣካላዊን ኣእምሮኣዊን ክኸውን ይኽእል እዩ።

ቀረብካ ምዕማጽ ማለት እቲ ዝተጠቕዐን ግዳይ ዝዀነን ኣብ ነንሕድሕድ ስድራቤት ፣ ኣብ የዕሩኽ ወይ ኣብ ኣዝዮም ዝቀራረቡ ሰባት እዩ ዝፍጸም።.

UDI eller politiet