ቆልዓን ስድራቤትን

ኣብ ሂወትካ ባዕልኻ ናይ ምውሳን መሰል

ኩሉ ዓይነት ጎነጽ ኣብ ኖርወይ ብሕጊ እጉድ እዩ፣ ጎነጽ ስድራቤትን፣ኣብ መንጎ ፍቑራት፣ መቓምጥቲን ሰብ ቃልኪዳንን የጠቓልል።

ኣካላዊ መቕጻዕቲ ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዑ፣ ምኽንሻብን ብጸቕጢ ንካልእ ሰብ ከምዝምርዖ ምግባርን ውን ከም ጎነጽ እዩ ዝቑጸር።

ብዛዕባ ጎነጽ ኣብ መንጎ ቀረባ ኣባላት ስድራቤት ኣብዚ ዝያዳ ኣንብብ፣ትኽእል፣ www.kompetansenorge.no/vold.

ጭብጢ

ጎነጽ እንታይ ማለት እዩ።

  • ጎነጽ ካልኦት ንዓመጽ ምቅላዕ ማለት እዩ።
  • ጎነጽ ማለት ኩሉ ግብርታት ንካልእ ሰብ ዝሃሲ፣ዘቐንዙ ወይ ዘፍርሕ እዩ።
  • ጎነጽ ኣካላዊን ስነኣእምራዊን ክኸውን ይኽእል።

ጎነጽ ኣብ መንጎ ቀረባ ዝምድና ዘለዎም ክበሃል ከሎ ዓማጽን ግዳይን ኣባላት ስድራቤት ክኾኑ ከለዉ እዩ።

ንኣካላዊ ጎነጽ ወይ ስነ-ኣእምራዊ ጎነጽ እንተደኣ ተቓሊዕካ ዝተፈላለየ ዓይነት መንበሪ ፍቓድ ኣሎ ምናልባሽ ክወሃበካ ከተመልክተሉ ትኽእል። ንዩዲኣይ ወይ ኣብቲ ትቕመጠሉ ዘለዉ ፖሊስተወኪስካ፣ ካብዚ ዘሎ ዝተፈላለየ መንበሪ ፍቓዳት ንሓዲኡ ከተመልክት ትኽእል ዲኻ ኣይትኽእልን ንምፍላጥ ተወከሶም።