صحت

صحت و آسایش

کی درقبال صحت ما مسولیت دارد؟

در گذشته اکثراً تصور بر این بود کە اداره صحت عامه مسئول صحت مریضان می باشد. در سال های اخیر تصور اینکە کە ما شخصاً مسئولیت بزرگی نسبت به سلامتی خودمان داریم بیشتر رایج شده است. طرز و روش که ما با آن زندگی می کنیم بالای صحت و سلامتی ما تأثیر می گذارد. مسئولیت اداره صحت عامه مشوره دهی و راهنمایی می باشد، اما عملی نمودن این مشوره ها مسئولیت ما می باشد. پیدا نمودن معلومات در مورد جلوگیری از امراض مختلف و روش های گوناگون برای معالجه آنها آسان میباشد.علاوە بر اطلاعات موجود در اینترنت، به طور مثال بروشورهایی را نیز می توان نزد داکتر و یا در دواخانه پیدا نمود.

معلومات و آموزش بسیاری در باره موضوع صحت و سلامتی ارائە می گردد. صحت موضوعی مهم در مکتب می باشد و دولت انواع مختلفی کمپاین های اطلاعاتی را در باره صحت اجرا میکند. .تلویزیون و رادیو نیز پروگرام های بسیاری در باره صحت و سلامتی دارند.

اگرچه کە دولت رفاه مسئولیت بزرگی را جهت تامین صحت و سلامتی شهروندان بە عهده می گیرد، اما در بسیاری از موارد خود فرد شیوه و روش زندگی خویش و حفاظت از سلامتی خود را انتخاب می کند. در بسیاری از کشورها برای مریضان معمول می باشد کە داکتر صلاحیت کامل درتعیین شیوە معالجه دارند. فرد مریض همچنین ممکن است عادت کردە باشد کە هرگز بدون دریافت دوا معاینه خانه داکتر را ترک ننماید. در ناروی این امر معمول می باشد کە داکتر و مریض در باره گزینەهای مختلف تداوی و پیگیری با هم گفتگو نمایند.

صحت خوب-بیش از عدم مریضی؟

بعضی از افراد به این عقیده اند که داشتن صحت خوب به معنای مریض نبودن می باشد. بعضی دیگربه این عقیده اند که داشتن صحت خوب به معنای داشتن وضعیتی خوب و زندگی رضایت بخش می باشد.

هر دو شیوە تعریف از صحت خوب درست می باشد. در جوامعی که امراض جدی و فقر بخش بزرگی از زندگی مردم را تشکیل می دهند، تعریف اول معمول تر می باشد. در سایر جوامع که دوای اکثر امراض وجود دارد و همه مردم امکان دریافت خدمات صحی مورد ضرورت را دارند، بسیاری براین عقیده اند که صحت و سلامتی خوب معنی بیشتر از صحتمند بودن از لحاظ جسمی و روحی دارد.

واقعیت ها

تدابیر مالی

در یک دولت با رفاه، هدف اساسی برای تمام مردم داشتن یک زندگی خوب به حد امکان می باشد. این امر نیز شامل صحت خوب می باشد.

حکومت با رفا مسئولیت ارایه خدمات صحی را برای باشندگان خویش فرآهم می نماید و حصول اطمینان از اینکه هر کس تدوای لازم را بدست بیاورند بدون در نظرداشت وضعیت مالی آنها. یک مجموعه تدابیر مالی برای فرآهم آوری این امر وجود دارد.

مکلفیت محرمیت

تمام افراد که در سکتور صحی کار می نمایند مکلفیت حقوقی دارند تا معلومات را محرم نگهدارند. این امر بدین معنی است که آنها اجازه افشای معلومات مریض را بدون اجازه او ندارند.