بهداشت

بهداشت و رفاه

چه کسی در قبال سلامتی ما مسئول می باشد؟

در گذشته تصور اغلب بر این بود کە بخش خدمات بهداشت و درمانی مسئول سلامت بیماران می باشد. در سال های اخیر تصور اینکە کە ما شخصاً مسئولیت بزرگی نسبت به سلامتی خودمان داریم بیشتر رایج پیدا کردە است. سبك زندگی كه‌ ما برای خود انتخاب كرده‌ایم بر سلامتی ما تأثیر می گذارد. بخش خدمات بهداشتی مسئول ارائه توصیە و راهنمایی می باشد، اما عمل کردن بە این توصیه ها مسئولیت ما می باشد. پیداکردن اطلاعات در مورد چگونگی پیشگیری از بیماریهای گوناوگون و روش درمان آنها آسان می باشد. علاوە بر اطلاعات موجود در اینترنت، برای نمونە بروشورهایی را نیز می توان در مراکز پزشکی و یا داروخانه ها پیدا نمود.

اطلاعات و آموزش بسیاری در مورد موضوع بهداشت و سلامتی ارائە می گردد. بهداشت موضوعی مهم در مدرسە می باشد و دولت کمپین های اطلاعاتی متعددی را در مورد بهداشت بە عمل می آورد. صدا و سیما نیز برنامە های بسیاری در مورد بهداشت و سلامتی دارند.

هرچند کە سیستم جامعه‌ مرفه مسئولیت بزرگی را در جهت تامین بهداشتی خوب برای شهروندان بە دوش می گیرد، اما در بسیاری از موارد این فرد می باشد كه‌ چگونگی روش زندگی خویش و حفاظت از سلامتی خود را انتخاب می کند. در بسیاری از کشورها برای بیماران معمول می باشد کە پزشک قدرت مطلقی در تعیین شیوە درمان داشتە باشد. فرد بیمار همچنین ممکن است عادت کردە باشد کە هرگز بدون دریافت دارو مطب پزشک را ترک ننماید. در نروژ این امر معمول می باشد کە پزشک و بیمار در مورد گزینەهای مختلف درمان و پیگیری با هم گفتگو نمایند.

سلامتی خوب – بیش از عدم مریضی؟

بعضی از اشخاص معتقدند که سلامتی خوب به معنای بیمار نبودن می باشد. بعضی دیگر معتقدند که سلامتی خوب به معنای داشتن وضعیتی خوب و زندگی رضایت بخش می باشد.

هر دو شیوە تعریف از سلامتی خوب صحیح می باشند. در جوامعی که بیماریهای وخیم و فقر بخش بزرگی از زندگی را تشکیل می دهند، تعریف اول معمولتر می باشد. در سایر جوامع که داروی اغلب بیماریها وجود دارد و همه افراد امکان دریافت خدمات پزشکی مورد نیاز را دارند، بسیاری براین باورند که سلامتی خوب صرفا سلامتی از لحاظ جسمی و روحی نمی باشد.

آمار

تدابیر اقتصادی

در یک جامعە مرفه هدف این می باشد کە تمام شهروندان تا حد امکان بهترین زندگی را داشتە باشند. این امر شامل سلامتی هم می شود.

سیستم دولت رفاه مسئولیت این را بە عهدە می گیرد کە کلیە شهروندان بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی بتوانند خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز خود را دریافت نمایند. یک مجموعە تدابیر مالی برای تضمین کردن این امر وجود دارند.

مسئولیت رازداری

کلیە کسانی کە در بخش مراقبتهایی بهداشتی و درمانی کار می کنند، مسئولیت رازداری دارند. این بە این معنی می باشد کە آنها بدون رضایت بیمار نمی توانند اطلاعاتی در مورد بیمار بە اشخاص دیگر منتقل نمایند.