က်န္းမာေရး

က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏က်န္းမာေရးအတြက္ မည္သူ႔တြင္ ထာဝန္႐ွိသနည္း ?

ယခင္က လူနာမ်ား၏က်န္းမာေရးအတြက္ က်န္းမာေရးဌာနတြင္သာ တာဝန္႐ွိသည္ဟု ထင္ၾကေလ့႐ွိသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္းကစတင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏က်န္းမာေရးအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သာလွ်င္ တာဝန္ႀကီး႐ွိၾကသည္ဟု ေျပာင္းလဲစဥ္းစားလာၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေနထိုင္စားေသာက္ပံုက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏က်န္းမာေရးေပၚတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္သည္။ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက အႀကံဉာဏ္ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကိုေပးရန္ တာဝန္႐ွိေသာ္လည္း ထိုအႀကံဉာဏ္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးရန္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာဝန္သာျဖစ္သည္။ ေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုႄကိႈတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ကုသနည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားကို အလြယ္တကူ႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိႏိုင္ပါသည္။ အင္တာနက္တြင္ရ႐ွိႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ ဥပမာအားျဖင့္ ဆရာဝန္ထံမွ ႏွင့္ေဆးဆိုင္မ်ားမွ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ရယူသည့္နည္းမ်ားလည္း ႐ွိေသးသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသိေပးမႈႏွင့္ သင္ၾကားျပသမႈ အမ်ားအျပားလုပ္ေဆာင္လ်က္႐ွိသည္။ ေက်ာင္းတြင္ က်န္းမာေရးသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ က်န္းမာေရးပညာေပးစည္း႐ံုးမႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယိုကလည္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာမ်ားကို မ်ားစြာ ထုတ္လႊင့္ေပးလ်က္႐ွိသည္။

လူမႈဝန္ထမ္းလူထုႀကီးက ျပည္သူအားလံုး က်န္မာေရးေကာင္းေစရန္ ႀကီးမားေသာတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေပးေနေသာ္လည္း ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လူတဦးစီက မိမိက်န္းမာေရးအတြက္ မိမိမည္သို႔ ဂ႐ုတစိုက္ေနထုိင္မည္ ဟူသည့္အခ်က္ေပၚလည္း မူတည္ေသးသည္။ နိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဆရာဝန္က ေဆးကုသမႈကို ဆံုးျဖတ္ရန္ တဦးတည္းေသာအာဏာပိုင္သကဲ့သို႔ က်င့္ႀကံႁပႈမူသည္ကို လူနာမ်ားႄကံႈရေလ့႐ွိသည္။ မည္သည့္ေဆးမွ်မရဘဲ ဆရာဝန္ထံမွ ျပန္ခဲ့ရသည္ကိုလည္း မည္သည့္အခါကမွ် ႄကံႈဖူးၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတြင္မူ ကုသမႈႏွင့္ ဆက္လက္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို လူနာႏွင့္ဆရာဝန္တို႔ တိုင္ပင္ေရးဆြဲေလ့႐ွိၾကသည္။

က်န္းမာေရးေကာင္းျခင္း – နာဖ်ား၍အလုပ္ပ်က္ျခင္းထက္ ပိုေကာင္းမည္ေလာ ?

အခ်ဳိ႕က က်န္းမာေရးေကာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ အနာေရာဂါကင္း႐ွင္းျခင္းဟုဆိုၾကသည္။ အျခားသူမ်ားက အဆင္ေျပၿပီး ကုိယ့္ဘဝကိုယ္ ေပ်ာ္ပိုက္သည္ကို က်န္းမာေရးေကာင္းသည္ဟု ဆိုၾကသည္။
က်န္းမာေရးေကာင္းျခင္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္သည့္ ဤနည္း ၂ မ်ဳိးလံုး မွန္ပါသည္။ ဆိုး႐ြားေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတို႔ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပထမဖြင့္ဆိုခ်က္က အမ်ားဆံုးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အနာေရာဂါအမ်ားစုအတြက္ ေဆးဝါးရႏိုင္ၿပီး အေရးေပၚလိုအပ္ေသာ ေဆးကုသမႈကိုရႏိုင္သည့္ အျခားျပည္သူမ်ားအတြက္မူ အမ်ားသေဘာထားအရ က်န္းမာေရးေကာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ ကိုယ္ႏွင့္စိတ္က်န္းမားေနသည္ထက္ ပိုရမည္ဟု သေဘာထားၾကပါလိမ့္မည္။

အခ်က္အလက္

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္တခုတြင္ ျပည္သူတရပ္လံုး တတ္ႏိုင္သမွ် ေကာင္းမြန္လွေသာ လူေနမႈဘဝမ်ဳိးတြင္ ေနႏိုင္ေစရန္ ရည္မွန္းသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။

လူမႈဝန္ထမ္းႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျပည္သူတိုင္း မိမိ၏စီးပြားေရးအေျခအေနေပၚမူမတည္ဘဲ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားကို အသံုးႁပႈႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ လိုအပ္ေသာကုသမႈကို အားလံုးရေစရန္ တာဝန္ယူမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဤကိစၥမ်ားကို အာမခံႏိုင္ေစရန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေတြ႔႐ွိႏိုင္သည္။

ႏႈတ္ေစာင့္စည္းရန္ ဝတၱရား

က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္သူတိုင္း ႏႈတ္ေစာင့္စည္းရန္ ဝတၱရား႐ွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၎တို႔အေနႏွင့္ လူနာ၏အသိအမွတ္ႁပႈမႈမရဘဲ လူနာ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖြင့္ေျပာခြင့္မ႐ွိျခင္းျဖစ္သည္။