Helse

Helse og velferd

Hvem har ansvar for helsa vår?

Måten vi velger å leve livet på, påvirker helsa vår. Helsevesenet har ansvar for å gi råd og veiledning, men det er vårt ansvar å følge disse rådene. Det er lett å finne informasjon om forebygging av ulike sykdommer og om ulike måter å behandle sykdommer på. I tillegg til informasjon på nettet, fins det for eksempel brosjyrer hos legen eller på apoteket.

I mange land er pasienter vant til at legen opptrer som en absolutt autoritet som bestemmer behandlingen. Pasienten kan også være vant til at man aldri går fra legen uten å ha fått medisiner. I Norge er det vanlig at pasient og lege drøfter ulike muligheter for behandling og oppfølging.

God helse – mer enn fravær av sykdom?

Noen vil si at å ha god helse betyr at man ikke er syk. Andre vil si at å ha god helse betyr at man har det godt og trives med livet sitt.

Begge disse måtene å definere god helse på er riktige. I samfunn der alvorlige sykdommer og fattigdom er en stor del av livet, er kanskje den første definisjonen vanligst. I andre samfunn, der det fins medisiner mot de fleste sykdommer og alle har mulighet til å få nødvendig legehjelp, vil mange mene at god helse er mer enn bare å være fysisk og psykisk frisk.

Fakta

Økonomiske ordninger

I et velferdssamfunn er målet at hele befolkningen skal kunne leve et så godt liv som mulig. Dette gjelder også det å ha god helse.

Velferdsstaten vil ta ansvaret for at innbyggerne skal kunne benytte helsetjenestene, og at alle får den behandlingen de trenger, uavhengig av personlig økonomi. Det fins derfor ulike økonomiske ordninger som skal sikre dette.

Taushetsplikt

Alle som jobber i helsevesenet, har taushetsplikt. Det betyr at de ikke kan gi opplysninger om pasienten til noen uten at pasienten selv godkjenner det.

LØS OPPGAVENE