ጥዕና

ጥዕናን ድሕንነትን

ንጥዕናና መን እዩ ሓላፍነት ዝስከም

ቀደም መብዛሕትኡ ግዜ ሕክምና እዩ ንጥዕና ተሓካሚ ሓላፍነት ዝስከም ኢሉ ሰብ ይሓስብ ኔሩ። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ንጥዕናና ባዕልና ልዑል ሓላፍነት ከምንስከም ምሕሳብ ልሙድ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ። ከመይ ዓይነት ሂወት ንመርጽ ንጥዕናና ይጸልዎ እዩ። ጽላት ጥዕና ምኽርን ማዕዳን ክህብ ሓላፍነት ኣለዎ፣ ነዚ ምኽርታት ምክታል ግን ናትና ሓላፍነት እዩ። ዝተፈላለየ ሕማማት ከመይ ጌርና ንከላኸልን ዝተፈላለየ ሕማማት ክሕክመሉ ዝኽእል ዝተፈላለየ ዓይነት መገድታትን ሓበሬታ ምርካብ ቀሊል እዩ። ብጀካ እቲ ኣብ ኢንተርነት ዘሎ ሓበሬታ ኣብ እንዳሓኪም ወይ ፋርማሲ ኣብ ወረቐት ውን ጽሑፍ ኣሎ።

ጥዕና ዝብል ኣርእስቲ ብዙሕ ሓበሬታን ትምህርቲን እዩ ዝካየደሉ። ጥዕና ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ፣ መንግስቲ ዝተፈላላየ ዘመተ ሓበሬታ ጥዕና የካይድ። ኣብ ቲቪን ራድዮን ውን ብዙሕ ሓበሬታ ኣሎ ብዛዕባ ጥዕና።

ዋላ ኳ እዚ ድሕንነታዊ ሕብረተሰብና ንህዝቢ ጽቡቕ ጥዕና ከውሕሰሉ ልዑል ሓላፍነት ይሰከም፣ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ነፍስወከፍ ውልቀሰብ እዩ ዝውስን ሂወቱ ብኸመይ ከምዝነበርን ጥዕናኡ ብኸመይ ከምዝከናኸንን። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ሓኪም ምሉእ ስልጣን ዘለዎ ንፍወሳ ዝውስን ምዃኑ እዮም ለሚዶም ተሓከምቲ። ሓኪም ከይዶም ግድን ፈውሲ ሒዝካ ምምጻእ ዝለመዱ ተሓከምቲ ውን ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ኖርወይ ተሓካሚን ሓኪምን ዝተፈላለየ ዓይነት ዕድላት ሕክምናን ምክትታልን ምዝታይ ልሙድ እዩ።

ጽቡቕ ጥዕና- ዘይምሕማም ጥራሕ ድዩ፧

ገሊኦም ምሉእ ጥዕና ዘይምሕማም ማለት እዩ በሃልቲ እዮም። ገሊኦም ከኣ ምሉእ ጥዕና ማለት ጽቡቕ ክትህሉን ሂወትካ ክምቻኣካ ከሎን እዩ ይብሉ።

ምሉእ ጥዕና ብክልቲኡ መገድታት ክግለጽ ከሎ ቅኑዕ እዩ። ከቢድ ሕማማትን ድኽነትን ንቡር ዝኾነሉ ሕብረተሰብ እቲ ቀዳማይ መግለጺ ልሙድ ክኸውን ይኽእል። ኣብ ካልኦት ሕብረተሰባት ንመብዛሕትኡ ሕማማት ፈውሲ ዝርከቦን ኩሉ ሰብ ኣገዳሲ ናይ ሓኪም ሓገዝ ዝረኽበሉን፣ ብዙሓት ምሉእ ጥዕና ኣካላዊን ስነኣእምራዊን ጥዕና ጥራሕ ኣይኮነን ይብሉ።

ጭብጢ

ቁጠባዊ ፍታሓት

ዕላማ ድሕንነታዊ ሕብረተሰብ ህዝቢ ብዝተኻእለ መጠን ጽቡቕ ሂወት ንኸሕልፍ እዩ። ምሉእ ጥዕና ከኣ ሓደ ክፋል ናይዚ እዩ።
ድሕንነት መንግስቲ ብምሉኡ ህዝቢ ኣገልግሎታት ጥዕና ከምዝጥቀመሉን ኩሎም ብዘየገድስ ውልቃዊ ቁጠባ ዘድልዮም ሕክምና ክረኽቡን ሓላፍነት ይስከም። ስለዚ ነዚ ክውን ምግባር ዝተፈላለየ ቁጠባዊ ፍትሓት ኣሎ።

ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ

ብምሉኦም ኣብ ጽላት ጥዕና ዝሰርሑ ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ ኣለዎም። እዚ ማለት ተሓካሚ ከየፍቀደ ንዝኾነ ካልእ ሰብ ብዛዕባ ተሓካሚ ሓበሬታ ምሃብ ኣይፍቀድን።