صحت

توسعه تاریخی

در حال حاضر معیاررفاه در ناروی در سطح بالا می باشد. دوا بر ضد بسیاری از امراض جدی موجود میباشد و برنامه های دولت رفاه طوری تنظیم شدە کە همه مردم بە کمک صحی و دوا دسترسی دارند. بە اطفال زمینه واکسین رایگان در مقابل بیشتر امراض ارائە می شود.

ین امر در مقایسە با گذشتە تغییر پیدا کردە که در نتیجه باعث بالا رفتن عمر شدە است. کسانی کە در ۱۹۰۰ به دنیا آمده اند، می توانستند توقع نمایند کە تقریبا تا سن ۵۵ سالگی زندگی کنند. در سال ۱۹۵۰ یک دختر تازە متولد شدە می توانست توقع نماید کە تا سن ۷۳،۵ سالگی زندگی کند، در حالی که یک پسر می توانست توقع نماید کە تا سن ۷۰ سالگی زندگی کند. این ارقام در سال ۲۰۱۷ برای دختران ۸۴ سال و برای پسران ۸۰ سال می باشد.

افزایش طول عمر در ۱۰۰ سال اخیر:

واقعیت ها

« در ۱۰۰ سال اخیر طول عمر بە اندازە یک نسل افزایش پیدا کردە است!» (ینس استولتنبرگ، نخست وزیر پیشین، ۲۰۱۱ )

Jens Stoltenberg, (fotograf: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix/SMK)