بهداشت

توسعه تاریخی

در حال حاضر سطح زندگی در نروژ بالا می باشد. دارو بر ضد بسیاری از بیماری های وخیم در دسترس بوده و سیستم رفاهی طوری تنظیم شدە کە کلیە افراد بە کمک پزشکی و دارو دسترسی دارند. بە کودکان فرصت واکسن رایگان بر ضد بیماری های مختلف ارائە می شود.

این امر در مقایسە با گذشتە تغییر پیدا کردە که در نتیجه باعث بالا رفتن سن شدە است. کسانی کە در ١٩٠٠ متولد می شدند، می توانستند توقع نمایند کە تقریبا تا سن ٥٥ سالگی زندگی کنند. در سال ١٩٥٠ یک دختر نوزاد می توانست توقع نماید کە تا سن ٧٣،٥ سالگی زندگی کند، در حالی که یک پسر می توانست توقع نماید کە تا سن ٧٠ سالگی زندگی کند. این ارقام در سال ٢٠١٧ برای دختران ٨٤ سال و برای پسران ٨٠ سال می باشد.

افزایش طول عمر در صد سال گذشتە:

آمار

»در ١٠٠ سال گذشتە طول عمر بە اندازە یک نسل افزایش پیدا کردە است! «(نخست وزیر سابق ینس استولتنبرگ، ٢٠١١)

Jens Stoltenberg, (fotograf: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix/SMK)