က်န္းမာေရး

ဆင့္ကဲတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာပံု

ယခုေခတ္တြင္ ေနာ္ေဝတြင္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ေကာင္းမြန္သည္။ ဆိုး႐ြားေသာေရာဂါမ်ားစြာအတြက္ ေဆးဝါးရ႐ွိႏိုင္ၿပီး လူမႈဖူလံုေရးႏိုင္ငံအေနႏွင့္ မည္သူမဆို ေဆးကုသမႈႏွင့္ ေဆးဝါးရ႐ွိႏိုင္ေစရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ကေလးမ်ားသည္ ေရာဂါေပါင္းမ်ားစြာကိုကာကြယ္ႏိုုင္မည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား အခမဲ့ရပိုင္ခြင့္႐ွိသည္။

ယခင္ေခတ္မ်ားကထက္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္မွာ လူ႔သက္တမ္း ပို႐ွည္လာေစသည့္အခ်က္တခုျဖစ္သည္။ ၁၉ဝဝ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္က ေမြးဖြားခဲ့သူတို႔သည္ ၅၅ ႏွစ္ခန္႔ အသက္႐ွင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူမိန္းကေလးတဦးသည္ ၇၃.၅ ႏွစ္အထိ အသက္႐ွည္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေယာက်္ားေလးတေယာက္အတြက္ အသက္ ၇ဝ မွ်သာေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာမူ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ၈၃ ႏွစ္ႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားအတြက္ ၇၈.၅ ႏွစ္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာရာစုႏွစ္မ်ားအတြင္း သက္တမ္းပို႐ွည္လာျခင္း

အခ်က္အလက္

‘‘လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တရာအတြင္း လူ႔သက္တမ္းသည္ မ်ဳိးဆက္တဆက္စာ ပို႐ွည္လာခဲ့သည္။’’ (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယဲန္စ္ စေတာ္လ္တဲန္းဘာ့ဂ္)

Jens Stoltenberg, (fotograf: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix/SMK)