สุขภาพ

การพัฒนาในอดีต

Helseundersøkelser 1942-44, (Oslo Museum, produsent: Rigmor Dahl) Søster ved den sykes seng,1904, (Oslo Museum, produsent: Anders Beer Wilse)

ในวันนี้มาตรฐานการครองชีพในประเทศนอร์เวย์สูง มียารักษาโรคสำหรับโรคร้ายแรงหลายชนิด และสังคมรัฐสวัสดิการมีระบบการจัดการ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าพบ ได้รับการรักษาและได้รับยาจากแพทย์ เด็กและเยาวชนจะมีการเสนอให้รับการฉีดวัคซีนฟรีสำหรับโรคต่าง ๆ
จากที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง มีสิ่งที่ทำให้อายุขัยของพวกเราเพิ่มมากขึ้น คนที่เกิดราว ๆ ปี ค.ศ.1900 คาดว่าจะมีชีวิตอยู่จนถึงอายุประมาณ 55 ปี ในปี ค.ศ.1950 คาดว่าผู้หญิงที่เกิดใหม่จะมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 73 ปี 6 เดือน ขณะที่ผู้ชายคาดว่าจะมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 70 ปี และในจำนวนคนที่เท่ากันของปี ค.ศ.2017 คาดว่าผู้หญิงจะมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 84 ปี และผู้ชายจะมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 81 ปี

อายุขัยเพิ่มขึ้นจาก 100 ปีที่ผ่านมา:

Økning i levealder de siste hundre årene

ข้อเท็จจริง

«ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา อายุขัยของคนเพิ่มมากขึ้นหนึ่งรุ่น» (อดีตนายกรัฐมนตรี เยนส สโตลเทนบาร์ก Jens Stoltenberg)

Jens Stoltenberg, (fotograf: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix/SMK)